Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis en/of bijgebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, kleding, sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, muziek-instrumenten, kunst en antiek.

Extra informatie

Wilt u precies weten wat er verzekerd is? Lees dan de voorwaarden via de link onderaan. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag staat op de polis vermeld. We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Zijn deze bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijgt u de dagwaarde.  Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Deze vindt u op onze website https://www.fgd.nl/schade-melden/

Extra informatie

Nieuwwaarde is het bedrag waarvoor u de spullen nieuw kunt kopen. Dagwaarde is de waarde van de spullen vlak voor het moment van de schade. Voor kunst en antiek geldt de zelzaamheidswaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard meeverzekerd. Bij diefstal geldt standaard een maximale schadevergoeding van € 5.000,00.

Extra informatie

Hebben wij een ander verzekerd bedrag afgesproken, dan staat dat op de polis vermeld.

(Audio-) apparatuur

Audio- en computerapparatuur is standaard meeverzekerd.

Spullen buiten huis

Spullen die zich buiten uw huis, op uw erf bevinden, vallen in bepaalde gevallen onder de dekking van de verzekering. Tuinmeubelen zijn tevens verzekerd tegen diefstal en vandalisme.

Extra informatie

Spullen die tijdelijk buiten uw huis in een ander bewoond huis of gebouw binnen Nederland bevinden, zijn (deels) meeverzekerd. Voor meer informatie lees de voorwaarden via de link onderaan.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten binnenshuis is standaard meeverzekerd.

Onderverzekering

Bij schade heeft u in de meeste gevallen garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van de inboedel.

Extra informatie

Aan welke voorwaarden u moet voldoen, kunt u nalezen in de voorwaarden via de link onderaan. Of u vraagt uw adviseur om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen we niet als u de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als u fraudeert.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Eigen risico

Soms betaalt u een eigen risico. Hoeveel dat is, staat op de polis vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel / uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.