Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw (kampeer)auto- en motorrijwielverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u in de auto of op het motorrijwiel zit, in-/opstapt of uit-/afstapt, brandstof bijvult, onderweg uw (kampeer)auto of motorrijwiel repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan betalen wij de erfgenamen het verzekerde bedrag.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan betalen wij maximaal 225% van het verzekerde bedrag. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Schade aan spullen

Is uw bagage beschadigd of verloren gegaan? Dan betalen wij maximaal € 1.250,00 voor alle verzekerden tezamen.

Geneeskundige kosten

Wij betalen kosten van geneeskundige behandeling tot maximaal het per verzekerde zitplaats verzekerde bedrag dat op het polisblad staat.

Extra informatie

Wij vergoeden onder andere: - arbeidsloon van artsen en tandartsen; - behandeling en verpleging in een ziekenhuis of particuliere verpleeginrichting; - vervoer per taxi of ambulance van en naar een arts of ziekenhuis; - eenmalige aanschaf van een prothese of invalidenwagen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens racen of bij fraude.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om informatie.

Schade aan de auto

Schade aan de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als er op het moment van een ongeval meer personen in uw auto zitten dan het aantal verzekerde zitplaatsen, dan verlagen we de uitkering per verzekerde naar evenredigheid.

Extra informatie

Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan. De groene kaart ontvangt u bij uw polis. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandleijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.