Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 2.500.000,00 verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Schade aan eigen boot

De Casco verzekering biedt dekking voor schade aan de boot zelf. Bijvoorbeeld door brand, storm of aanvaring. De Beperkt Casco verzekering biedt geen dekking voor aanvaring of schade die u zelf aan uw boot veroorzaakt.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde. Deze module hoort bij de dekking Beperkt Casco. Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een afgesloten ruimte). En of u voor een Beperkt Casco of Casco dekking hebt gekozen.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd. Deze module hoort bij de Beperkt Casco dekking.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd. Deze module hoort bij de Beperkt Casco-dekking.

Volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd als we dat hebben afgesproken. De volgboot of boottrailer staat dan op de polis vermeld.

Ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit. Lees hiervoor de voorwaarden via de link bovenaan.

Rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp van ARAG na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van uw boot. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is niet verzekerd?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld de sleutel van de hoofdschakelaar eruit halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

Het eigen risico is een percentage van de verzekerde som. U kiest zelf uw eigen risico. Het eigen risico heeft invloed op de premie. Het eigen risico staat op de polis vermeld.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan hebt u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.