Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Op de polis staat het verzekerd bedrag genoemd.

Extra informatie

De waarde van uw woning wordt berekend met de bij ons in gebruik zijnde hulpmiddelen. Door het vaststellen van de waarde met behulp van deze methode, krijgt u garantie tegen onderverzekering en herbouwgarantie.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. We vergoeden schade aan uw tuin tot maximaal € 10.000,00.

Extra informatie

U krijgt deze vergoeding niet als deze schade is veroorzaakt door storm, neerslag, diefstal, inbraak, plunderingen of vandalisme.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Lees de polisvoorwaarden via de link onderaan of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door vandalisme is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen we niet als u de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als u fraudeert.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

In veel gevallen geldt bij schade een eigen risico van € 100,00 per gebeurtenis. Bij storm is het eigen risico € 250,00 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.