Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt de kosten om uw bedrijf voort te zetten bij (gedeeltelijke) stilstand als gevolg van materiƫle schade. Zodat u bijvoorbeeld tijdelijk andere bedrijfsruimte en/of apparatuur kunt huren.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die nodig zijn om een (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand door een verzekerde gebeurtenis op te heffen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat vermeld.

Schadevergoeding

Wij vergoeden de kosten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk te hervatten, tot maximaal het verzekerde bedrag. Bijvoorbeeld huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting en huur van apparatuur, kosten die u moet maken om gebouwen aan hun tijdelijke bestemming aan te passen of oorspronkelijke staat op te leveren, kosten die u moet maken voor vervoer van personen en materiaal.

Storing nutsvoorzieningen

U bent ook verzekerd voor extra kosten die het gevolg zijn van het wegvallen van de levering van water, elektriciteit en/of gas en/of internetverbinding doordat het toeleveringsbedrijf getroffen wordt door een verzekerde gebeurtenis

Wegafzetting

U bent ook verzekerd voor extra kosten die nodig zijn door het afzetten van een straat of toevoerweg over water als gevolg van een verzekerde gebeurtenis,waardoor uw bedrijfsgebouw niet bereikbaar is.

Tijdelijke sluiting van een publiekstrekker

U bent ook verzekerd voor kosten door tijdelijke sluiting van een publiekstrekker als gevolg van een verzekerde gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit bij schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, molest, opzet en illegale activiteiten.

Reconstructiekosten

Reconstructiekosten vallen buiten de verzekering.

Overstroming

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Ook niet als deze schade veroorzaakt is door of gevolg is van een verzekerde gebeurtenis.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

De verzekering heeft geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

De uitkeringstermijn is op het polisblad vermeld. Wij brengen de uitkeringstermijn terug naar 10 weken als u besluit uw bedrijf of beroep op te heffen of als u binnen 8 weken na de schadegebeurtenis nog niet bezig bent uw bedrijf of beroep weer op te bouwen.

Premier risque

Wij keren uit op basis van premier risque, omdat we vooraf niet kunnen bepalen hoeveel extra kosten u moet maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Dit betekent dat we de extra kosten tot maximaal het verzekerde bedrag vergoeden. De regels van onderverzekering zijn niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.