Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw agrarisch bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

Uzelf en alle medewerkers van uw bedrijf, onder wie ook stagiaires en uitzendkrachten. Daarnaast zijn ook familieleden en huisgenoten die werkzaamheden voor uw bedrijf verrichten verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid valt onder de dekking van deze verzekering.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid valt onder de dekking van deze verzekering.

Juridische hulp

Kosten voor verweer en rechtsbijstand zijn onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd.

Inloop

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade ontstaan tijdens de contractduur, ongeacht wanneer het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden.

Uitloop

De verzekering geeft eveneens dekking voor schade ontstaan binnen 5 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst wegens opheffing van het bedrijf, mits het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden binnen de contractduur van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht, is niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt, is niet verzekerd.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig is niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als uw bedrijf schade veroorzaakt, geldt er een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.