Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

Uzelf en alle medewerkers van uw bedrijf, onder wie ook stagiaires en uitzendkrachten. Daarnaast zijn ook familieleden en huisgenoten die werkzaamheden voor uw bedrijf verrichten verzekerd.

Productaansprakelijkheid

U kunt kiezen voor een dekking Algemene aansprakelijkheid, Product- en Dienstenaansprakelijkheid. Hieronder valt schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekking product.

Werkgeversaansprakelijkheid

U kunt kiezen voor een dekking Werkgeversaansprakelijkheid. Hieronder valt schade door aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziektes tijdens het verrichten van werkzaamheden door ondergeschikten voor de verzekeringsnemer.

Juridische hulp

Kosten voor verweer en rechtsbijstand zijn onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd.

Inloop

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum van uw verzekering. Maar het kan zijn dat er daarvoor iets is gebeurd, waardoor u pas na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld. Dit noemen we het voorrisico. Dit is standaard tot één jaar meeverzekerd.

Extra informatie

Als u bij het aangaan van de verzekering al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor bepaalde schade, dan is die schade niet verzekerd.

Uitloop

Eindigt de verzekering dan kunt u de verzekering verlengen voor het melden van een aanspraak of omstandigheid, ontstaan door handleen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering of tijdens de duur van het voorrisico, mits dat is meeverzekerd. We noemen dat namelding. We maken met u afspraken over premie en voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht, is niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt, is niet verzekerd.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig is niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Er is echter beperkte dekking voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.