Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste lasten van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door een onvoorziene gebeurtenis zoals bijvoorbeeld brand, diefstal na inbraak, ontploffing, blikseminslag en vandalisme.

Extra informatie

In de voorwaarden vindt u een volledig overzicht van de onvoorziene gebeurtenissen.

Schadevergoeding

U verzekert de brutowinst die u misloopt door omzet- of productieverlies. Of omdat uw bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren.

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd als het toeleveringsbedrijf getroffen wordt door een onvoorziene gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

Reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt herstel hiervan onder de dekking van deze verzekering.

Extra informatie

We vergoeden  boven het verzekerde bedrag de reconstructiekosten tot maximaal € 10.000,00 per verzekerde gebeurtenis, mits u in het bezit bent van een back-up met een gegevensbestanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd.

Huur

huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

De verzekering keert niet langer uit dan het aantal weken dat vermeld wordt op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.