Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers.

Wat is verzekerd?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide of overlijdt hij, dan keert deze verzekering een bedrag uit. Verzekerd zijn alle werknemers die in uw salarisadministratie voorkomen. Het maakt niet uit waar ze wonen.

Blijvende invaliditeit

Als een werknemer door een ongeval blijvend invalide wordt, krijgt de werknemer een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Afhankelijk van het invaliditeitspercentage wordt het uitkeringspercentage bepaald. We doen dat aan de hand van een tabel. Deze tabel vindt u in de polisvoorwaarden.

Overlijden

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, dan keren wij het verzekerde bedrag uit aan zijn partner of zijn wettige erfgenamen.

Zelfmoordpoging

Bij zelfdoding keren wij 10% van het verzekerde bedrag uit met een maximum van € 10.000,00

Wie zijn verzekerd?

De verzekering wordt afgesloten door een werkgever voor zijn werknemers.

Extra informatie

Als uw volledige personeel is verzekerd, biedt de verzekering ook dekking voor ongevallen die bezoekers overkomen in uw gebouwen of op uw terreinen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als er sprake is van opzet of een misdrijf door een verzekerde.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval is veroorzaakt door het gebruik van alcohol en drugs.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bezoekers zijn niet verzekerd als uw bedrijf of organisatie is gericht op het ontvangen van bezoekers, bijvoorbeeld winkels, warenhuizen, attractieparken, horecabedrijven, dierentuinen, bankinstellingen, bioscopen, musea en voor publiek toegankelijke gebouwen.

Maximaal verzekerde bedragen

Per verzekerde vergoeden wij maximaal het verzekerde bedrag.Bij overlijden is dat maximaal € 1.000.000,00 per verzekerde.Bij blijvende invaliditeit is dat maximaal € 1.000.000,00 per verzekerde. Het verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden samen is maximaal € 10.000.000,00.

Extra informatie

Voor alle bezoekers samen bedraagt het maximaal verzekerde bedrag € 500.000,00 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt, het aantal werknemers en de lonen van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Op uw polisblad staat ook de looptijd van de verzekering. Betaalt u de prmeie niet op tijd? dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.