Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade door een onvoorziene gebeurtenis of schade door diefstal na braak aan de verzekerde elektronica. Hieronder valt ook schade door brand, ontploffing en kortsluiting veroorzaakt door eigen gebrek.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten. Is herstel niet mogelijk dan wordt de nieuwwaarde of dagwaarde vergoed. In de voorwaarden leest u precies hoe wij de schadevergoeding bepalen.

Reconstructiekosten

Is bij een schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt herstel hiervan onder de dekking van deze verzekering. Reconstructiekosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Uw elektronica is binnen de grenzen van de Benelux en Duitsland ook buiten het gebouw dat op het polisblad staat vermeld, verzekerd. Tijdens verblijf: voor schade door een onvoorziene gebeurtenis en door diefstal na braak. Bij vervoer: voor schade door diefstal na braak. Er is alleen dekking als u aan de voorwaarden hebt voldaan. 

Aanpassingskosten

Aanpassingskosten vergoeden wij tot 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 25.000,00. Aanpassingskosten zijn kosten die u moet maken om de software en computerapparatuur weer op elkaar af te stemmen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest of slijtage.

Behoud functionaliteit

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade door esthetische beschadigingen zoals schrammen, krassen of deuken, die een goede technische werking niet beïnvloeden.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Extra kosten

Wij vergoeden geen kosten die u maakt om het herstel of de vervanging van uw elektronica te bespoedigen.

Noodreparatie

Wij vergoeden geen kosten van een voorlopige of noodreparatie.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn. Als wij een eigen risico hebben afgesproken, dan staat dat op het polisblad vermeld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. Daarnaast is er dekking tijdens verblijf en vervoer binnen de grenzen van de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.