Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is onder andere verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag,  blikseminslag, ontploffing. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de verzekerde gebeurtenissen.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot het bedrag dat op het polisblad staat vermeld. Bij herbouw of herstel van uw gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming vergoeden wij de schade op basis van herbouwwaarde.In sommige gevallen vergoeden we op basis van verkoop waarde. In de voorwaarden staat dit verder omschreven.

Extra kosten na schade

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij een aantal extra kosten, zoals bereddingskosten, expertisekosten, opruimingskosten, kosten op voorschrift van de overheid.

Huur

Wij vergoeden huurderving als deze is ontstaan als gevolg van een verzekerde gebeurtenis en het gebouw daardoor niet meer gebruikt kan worden voor de op het polisblad vermelde bestemming. Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

.

Tuinaanleg

Wij vergoeden in veel gevallen de kosten van herstel van de tuin. Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming.

Schade door grondwater

Schade ontstaan door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Dit zijn zaken die te verwijderen zijn zonder schade aan het gebouw te veroorzaken, zoals lichtreclame, antennes en zonwering. Antennes en zonweringen zijn wel meeverzekerd als dat op het polisblad staat vermeld.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door neerslag, water of stoom, sneeuwdruk of wateraccumulatie is niet altijd verzekerd. Lees hiervoor de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Is de schade ontstaan door hagel, storm, sneeuwdruk of wateraccumulatie dan is het eigen risico 2‰ van het verzekerde bedrag met een minimum van € 450,00 per gebouw en een maximum van € 1.125,00 per gebouw. In andere gevallen betaalt u het eigen risico dat op het polisblad staat vermeld.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw bedrijfsgebouw (gedeeltelijk) leeg komt te staan, moet u dat aan ons doorgeven. Wij kunnen dan de premie of de voorwaarden wijzigen of de verzekering stoppen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.