Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals de inrichting van uw agrarisch bedrijf en machines. In deze verzekeringskaart gaan we uit er vanuit dat er sprake is van uitgebreide dekking.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt ondermeer schade door brand, blikseminslag, diefstal, ontploffing, neerslag, aanrijding, sneeuwdruk, luchtverkeer en vandalisme.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we in de meeste gevallen op basis van nieuwwaarde. In een aantal gevallen vergoeden wij de inventaris op basis van dagwaarde. De goederen vergoeden we op basis van marktwaarde.

Kosten om de schade te beperken

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij bereddingskosten. Dat zijn kosten die u moet maken om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw bedrijfsruimte hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering tot maximaal het verzekerd bedrag.

Water en stoom

Wij vergoeden schade als door een mankement of door bevriezing water of stoom onvoorzien stroomt uit een waterleiding-, cv- of airconditioninginstallatie, met uitzondering van een sprinklerinstallatie. Ook de kosten om het mankement op te sporen en het noodzakelijke breek- en herstelwerk valt onder de dekking.

Buiten het gebouw

In veel gevallen is meeverzekerd schade aan zonweringen en antennes, voor zover deze zich buiten het gebouw of in de nabijheid daarvan bevinden.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Koelschade

Neerslag, water of stoom

Bij schade door neerslag, water of stoom betalen wij geen schadevergoeding voor:schade als gevolg van onvoldoende onderhoud;schade door vocht- of waterdoorlating van muren of vloeren of in kelders; schade door grondwater.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. Als wij een eigen risico hebben afgesproken, dan staat dat op het polisblad vermeld.

Overstroming

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Ook niet als deze schade veroorzaakt is door of het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. Is de overstroming ontstaan door brand of ontploffing dan is er wel dekking voor schade ontstaan door overstroming.

Afspraken

Als u niet voldoet aan afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.