Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein, dan bent u verzekerd tegen de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Kosten van de sanering zijn verzekerd als uw bedrijf verantwoordelijk is voor de verontreiniging. Dit geldt op uw bedrijfslocatie, of elders, als u daar aan het werk bent.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die u maakt om de schade te onderzoeken, bijvoorbeeld door experts, is verzekerd.

Asbest

Komt er plotseling asbest vrij door een brand of storm? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Herbouw opstallen

In geval het voor de uitvoering van de sanering noodzakelijk is om opstallen of een gedeelte daarvan af te breken en te herbouwen, dan vergoeden wij de herbouwkosten tot maximaal de verkoopwaarde van de opstallen vóór de uitvoering van de sanering.

Verweersbijstand

Verweerskosten zijn meeverzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag, met een maximum van  125.000,00.

Zonnepaneeldeeltjes

Wij vergoeden het opruimen van zonnepaneeldeeltjes tot een maximum van 10% van de verzekerde emissie.

Wat is niet verzekerd?

Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als u in strijd met de milieuvergunning handelt.

Ondergrondse tanks

U bent niet verzekerd voor schade die samenhangt met de opslag van stoffen in ondergrondse tanks.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Preventie

Voor deze verzekering kunnen wij u vragen specifieke preventiemaatregelen te treffen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.