Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk een ander verwondt of spullen van een ander beschadigt en u voor die schade wettelijk aansprakelijk bent. Wij regelen de schade voor u en betalen tot het afgesproken verzekerde bedrag. 

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor u en uw gezinsleden. Ook huispersoneel is verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 10.000,00 verzekerd.

Schade door een huisdier

Schade aan anderen door uw huisdier is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade door de eigen woning aan een ander is verzekerd. 

Keuze: Aanvullende dekkingen

- aansprakelijkheid voor onroerende goederen.
- jagersrisico (maar u moet wel een vergunning hebben).                                                                      

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet of misdrijf. Ook is niet verzekerd schade aan spullen van uw gezinsleden en andere huisgenoten. 

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Niet verzekerd.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met uw auto is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.