Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis.

Wat is verzekerd?

Met de 'Totaal dekking' is uw woonhuis inclusief de fundering verzekerd voor schade door elke plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

We vergoeden schade aan uw woonhuis tot de werklijke herbouwwaarde met een maximum van  1.250.000,00.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd.

Tuin

De kosten van het opnieuw aanleggen van de tuin wordt vergoed tot 20% van het verzekerde bedrag.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing is conform de voorwaarden verzekerd. Leegstand niet, dat moet u altijd aan ons doorgeven en dan overleggen wij met u of wij nog dekking kunnen bieden.

Vandalisme

Schade door vandalisme is verzekerd. Hierbij moet de schade veroorzaakt zijn door iemand die uw huis is binnengedrongen zonder toestemming.

Huurvergoeding

Vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van uw woning tot 10% van het verzekerde bedrag.

Extra kosten

Kosten die u moet maken na een schade om te voldoen aan de wettelijke regels.

Wat is niet verzekerd?

Schade door aardbeving, overstroming, oorlog en atoomkernreacties. Ook is niet verzekerd schade door illegale activiteiten, opzet en schade door langzaam werkende invloeden.

{vrije rubriek}

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beperking van de dekking, extra eigen risico's of maximale vergoedingen. Vraag ernaar voordat u de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt standaard een eigen risico van  150,00 Voor schade door storm geldt een eigen risico van  225,00. het eigen risico staat op de polis vermeld.

Overstroming

Overstroming is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor het gebouw waarvan het adres op uw polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.