Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw goederen die worden vervoerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan uw goederen door verlies, beschadiging en diefstal die vervoerd worden.

Schade aan zaken

Schade aan de goederen is verzekerd, afhankelijk van de gekozen dekking: Evenementen; Beperkte diefstal; Diefstal; Alle van buiten komende onheilen; Allrisks en Oorlogs- en stakersrisico. In de voorwaarden staan de verschillende dekkingen beschreven.

Extra vergoedingen

Deze verzekering dekt de kosten van opruiming, berging en vernietiging ten gevolge van een gedekte schade aan de verzekerde zaken tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag per gebeurtenis met een maximum van € 5.000,00

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, aard of gebrek van de verzekerde goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat vanwege het feit dat de goederen beschadigd zijn. Ook de bedrijfsschade hierdoor is niet gedekt.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de goederen.

Toeslag

De premie wordt onder andere berekend op basis van het soort goederen, de waarde ervan en de vervoerde jaaromzet.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en staat in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk  beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderngen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.