Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Wilt u meer weten, vraag uw adviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan de vrachtwagen verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en joyriding wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Keuze: auto-elektronica

Toegevoegde zaken en veranderingen zijn meeverzekerd als ze in het verzekerd bedrag zijn meegenomen. Is dat niet gebeurd, dan zijn toegevoegde zaken en veranderingen tot maximaal € 1.250,00 meeverzekerd.

Extra informatie

Onder toegevoegde zaken verstaan we bijvoorbeeld accessoires, bijzondere constructies, installaties en geluids- en telecommunicatieapparatuur.

Aansprakelijkheid werkrisico

Schade veroorzaakt door werkmaterieel dat aan uw vrachtauto of aanhangwagen gemonteerd is, het zogenaamde werkrisico, is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Laad- losmaterieel

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico is op het polisblad vermeld. Bij ruitreparatie, dus zonder vervanging, betaalt u geen eigen risico.

Beveiliging

Schade die is veroorzaakt door verduistering, oplichting, diefstal, joyriding of een poging daartoe vergoeden wij alleen als uw vrachtauto goed beveildigd was.

Reparatie

U hebt de vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. De groene kaart ontvangt u bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Voor een vrachtauto is dat maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.