Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade door uitval van regelapparatuur en de daarbij behorende leidingen, aanwezig op het bedrijf van verzekerde en bestemd om de leefomstandigheden van de levende have te reguleren door middel van verwarming, ventilatie, verlichting, voeder- en drinkwaterverstrekking, alsmede luchtbehandelingssystemen zoals luchtkoel- en luchtbevochtigingsinstallaties. 

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt dood en waardevermindering van de levende have, veroorzaakt door een plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van de regelapparatuur als gevolg van een niet voorzienbaar technisch mankement aan de regelapparatuur. 

Verzekerd bedrag

Schade aan levende have zal worden vastgesteld op basis van de dagwaarde, zoals deze was onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis, onder aftrek van de waarde van de restanten.

Keuze: Bedrijfsschade (brutowinst)

De derving van brutowinst, gedurende de schadevergoedings-termijn, rechtstreeks voortvloeiende uit bedrijfsstagnatie op het bedrijf van verzekerde door  een gedekte gebeurtenis. 

Extra informatie

Schade door brutowinstderving zal worden vastgesteld op basis van vermindering van opbrengsten over de periode van bedrijfsstagnatie, tot ten hoogste de in de polis vermelde schadevergoedingstermijn, totdat het in de polis vermelde bedrijf op het peil is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen, dat zonder de gedekte gebeurtenis eventueel zou zijn bereikt.

Kosten ter voorkoming of vermindering van schade

Dit zijn de kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wendenof waarvoor, als de schade zich zou hebben voorgedaan, de verzekering dekking biedt. Dit geldt ook voor kosten die u maakt om een dergelijke schade te beperken.

Opruimingskosten

Waaronder uitsluitend te verstaan de kosten van afvoeren van dode dieren, die niet reeds in de schadetaxatie zijn begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een gedekte schade. De maximum vergoeding bedraagt 10% van het bedrag waarvoor de levende have is verzekerd

Extra kosten

Het voor bedrijfsschade verzekerde bedrag dient tevens tot dekking van extra kosten, door verzekerde zo mogelijk in overleg met de maatschappij na het ontstaan van een gedekte gebeurtenis gemaakt, in verband met maatregelen om bedrijfsstagnatie te voorkomen, op te heffen of te beperken, teneinde bedrijfsschade te voorkomen of te verminderen. 

Kosten deskundige bij schaderegeling

Het salaris en de kosten van alle deskundigen komen ten laste van de maatschappij. Van de door verzekerde benoemde deskundige echter tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door de maatschappij benoemde deskundige.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving en vulkanische uitbarsting, overstroming, atoomkernreacties en molest. Maar ook niet bij schade door of verband houdende met slijtage, onvoldoende onderhoud en abnormaal gebruik, zoals verwijtbare overbelasting en experimenten alsmede onjuiste instelling, programmering of bedieningsfouten.

Externe toelevering van elektriciteit, gas, water

Schade veroorzaakt door of verband houdend met het uitvallen of technisch onjuist functioneren van de externe toelevering van elektriciteit, gas of water

Contractuele verplichtingen

Schade door het niet nakomen van contractuele verplichtingen als gevolg van een gedekte gebeurtenis. 

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De maximale uitkering is € 100.000,00 per gebeurtenis. Voor deze verzekering geldt een franchise van € 5.000,00.

Extra informatie

In geval van onderverzekering wordt de schade vergoed naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke waarde van de levende have respectievelijk het volle brutowinstbelang. Indien op deze polis verschillende bedragen zijn verzekerd, geldt bovenstaande per verzekerd onderdeel. 

Eigen risico

Het eigen risico staat op het polisblad vermeld.

Regelapparatuur

U bent verplicht regelapparatuur volgens voorschriften aan te laten leggen, te bedienen, te onderhouden en regelmatig op bedrijfszekerheid te beproeven en er voor te zorgen dat alle automatische apparatuur ook handmatig kan worden bediend.

Alarmsysteem

U bent verplicht een alarmsysteem in bedrijf te houden dat regelmatig op bedrijfszekerheid wordt beproefd, regelmatig wordt onderhouden, onafhankelijk van het elektriciteitsnet te allen tijde minimaal een half uur moet kunnen functioneren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van toepassing op het risico adres dat op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.