Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De glasverzekering dekt schade aan glas door breuk op het adres dat op het polisblad staat vermeld.

Wat is verzekerd?

De glasverzekering dekt schade aan glas door breuk.

Wij vergoeden ook de kosten van tijdelijke noodvoorzieningen om een opening, die door breuk is ontstaan, dicht te maken.

Verzekerd bedrag

Wij zorgen ervoor dat het glas zo spoedig mogelijk vervangen wordt door glas van dezelfde soort en kwaliteit. Wij kunnen er ook voor kiezen u in geld de kostprijs van het glas te vergoeden, vermeerderd met de inzetkosten.

Vlakglas onbewerkt

Bij breuk van ruiten van onbewerkt vlakglas, kleiner dan 4 m2; mag u deze ruiten laten vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit.

Wat is niet verzekerd?

Bijzondere glassoorten

Wij betalen geen schadevergoeding bij schade aan:

beschilderingen, opschriften, versieringen en etswerk op glas; gebrandschilderd glas; glas in gemeenschappelijke trappenhuizen en bergruimten; glas in windschermen, balkon- of terreinafscheidingen. We doen dat wel als dat op het polisblad staat vermeld.

Andere schade

Wij betalen geen schadevergoeding bij schade:

ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van glas; ontstaan tijdens de verbouwing van het gebouw; door enig gebrek bij glas in lood, draadglas of kunststof ruiten; aan glas in gebouwen die leeg staan.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Indexering

Op deze verzekering kan indexering van toepassing zijn. Bij indexering wordt het verzekerde bedrag, en in evenredigheid daarmee de premie, ieder jaar per premievervaldatum aangepast volgens het indexcijfer gebouwen dat wordt afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.