Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw kostbaarheden door verlies, vermissing of beschadiging. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook een inboedelverzkering bij ons hebt afgesloten.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt materiële schade aan uw kostbaarheden als gevolg van diefstal, verlies of vermissing en beschadiging als gevolg van een andere plotselinge en onverwachte gebeurtenis. 

Verzekerd bedrag

Voor nieuw aangeschafte voorwerpen geldt de aankoopprijs als verzekerd bedrag. Voor andere voorwerpen geldt de getaxeerde waarde als verzekerd bedrag. Het verzekerde bedrag toont u aan door een aankoopnota of een taxatierapport. Het maximale verzekerd bedrag per voorwerp is € 12.500,00

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door opzet, onvoldoende zorg, verhuur, ondeskundige of onjuiste reparatie, reiniging of onderhoud. schade door normaal gebruik (zoals slijtage, krassen, corrosie, verrotting), schrammen of krassen.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om meer informatie. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Indien het verzekerd bedrag per sieraad meer bedraagt dan € 5.000,00, dan geldt een eigen risico van 10% van het verzekerd bedrag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd?Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.