Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De lichtreclameverzekering dekt materiële schade aan de op het polisblad vermelde lichtreclame-installatie.

Wat is verzekerd?

De lichtreclameverzekering dekt materiële schade aan de op het polisblad vermelde lichtreclame-installatie ontstaan door van buitenkomend onheil. Daarnaast dekt deze verzekering uw aansprakelijkheid als eigenaar van de lichtreclame-installatie.

Verzekerd bedrag

Bij schade door een verzekerde gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vermeld.

Bereddingskosten

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag de bereddingskosten die u moet maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit bij aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming en slijtage.

Aansprakelijkheid brand

Wij betalen geen schadevergoeding door aansprakelijkheid die het gevolg is van brand, ontploffing of zelfontbranding.

Gebouw

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade aan het gebouw waarop de lichtreclame-installatie is bevestigd.

Montage / demontage

Wij betalen geen schadevergoeding bij schade door montage en demontage, reparatie, reiniging of verplaatsing.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Er geldt geen eigen risico.

Materiële schade

Wij vergoeden de materiële schade op basis van nieuwwaarde. Als wij beoordelen dat de lichtreclame-installatie kan worden hersteld, vergoeden wij de herstelkosten. We vergoeden nooit meer dan de nieuwwaarde.

Aansprakelijkheidsschade

Wij vergoeden de vastgestelde schade voor zover deze gedekt is en de verzekerde daarvoor aansprakelijk is.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor de locatie(s) die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.