Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan uw veestapel. 

Wat is verzekerd?

De rundveeverzekering dekt materiële schade aan uw veestapel door dood als gevolg van ziekte, ongeval of acute vergiftiging, verlies, afvoer. Er is alleen dekking als er meer dan één dier wordt getroffen. 

Extra informatie

Welke dieren vallen onder de dekking? 

Dieren ouder dan drie maanden.

Vleesstieren en zoogkoeien ouder dan drie maanden die minimaal een maand op uw naam staan en minimaal een maand op uw bedrijf aanwezig zijn.

Voor aangekochte vleesstieren geldt bovendien dat de verzekering voor schade door long- en luchtwegenaandoeningen pas van kracht is nadat deze dieren twee keer zijn ingeënt tegen pinkengriep.

Verzekerd bedrag

Bij schade door een verzekerde gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag moet overeenkomen met de waarde van de veestapel in gezonde staat, met een maximum van € 2.000,00 per dier. We brengen de eventuele restwaarde of slachtwaarde hierop in mindering.

Kosten dierenarts

We vergoeden de dierenartskosten mits die noodzakelijk waren om getroffen dieren te genezen of om gedekte schade te beperken.

Vrachtkosten

Wij vergoeden vervoer naar een instelling voor het noodzakelijk slachten of afmaken van dieren die door een gedekte gebeurtenis zijn getroffen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij brand, blikseminslag, sanering, pootaandoeningen, uieraandoeningen, verwaarlozing, voedings- en milieuziekten en aankoop na ziekte. 

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is alleen dekking als er meer dan één dier wordt getroffen.Voor vleesvee en voor voormalige melkkoeien die in hetzelfde bedrijf voor vleesproductie worden gehouden, is er alleen dekking voor schade door dood en verlies. Het ruimen door dood of afvoer gebeurt tot uiterlijk één jaar nadat de eerste verschijnselen zijn geconstateerd.

Eigen risico

Het eigen risico staat op het polisblad vermeld. Het eigen risico geldt per gedekte gebeurtenis en betaalt u maximaal twee keer per verzekeringsjaar.

Waar ben ik gedekt?

Het rundvee is verzekerd op het adres dat op het polisblad staat vermeld. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zo veel doen om schade te vookomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Voor het afvoeren van dieren moet u toestemming hebben van ons of van de door ons aangestelde expert. Voert u dieren af zonder toestemming dan vervalt elk recht op schadevergoeding.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schritelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.