Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De technische verzekering dekt materiële schade aan en verlies van verzekerde zaken, die plotseling en onvoorzien tijdens de verzekeringstermijn is ontstaan.

Wat is verzekerd?

De technische verzekering dekt materiële schade aan en verlies van verzekerde zaken, die plotseling en onvoorzien tijdens de verzekeringstermijn is ontstaan. 

Extra informatie

De dekking geldt alleen als de verzekerde zaken op het polisblad vermelde adres in bedrijf zijn, dan wel bedrijfsklaar zijn geïnstalleerd, worden gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd, gereviseerd of verplaatst en het daarmee verband houdende demonteren en monteren.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag staat op het polisblad vermeld.

Opruimingskosten

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag de opruimingskosten als deze moeten worden gemaakt als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving , vulkanische uitbarsting, blikseminslag, inductie, overspanning, ontploffing, overstroming of storm. 

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen. 

Esthetische beschadigingen

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade door esthetische beschadigingen zoals schrammen, krassen of deuken, die een goede technische werking niet beïnvloeden.

Slijtage, corrosie, oxidatie en storing

Slijtage, corrosie, oxidatie: Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is ontstaan door slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander natuurlijk gevolg van de gewone werking en normaal gebruik van de verzekerde zaken.

Extra informatie

Storing: Wij vergoeden geen schade ontstaan door een storing als er geen materiële schade is.

Experimenten en software

Experimenten: Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen die plaatsvinden

Extra informatie

Software: Wij vergoeden geen schade aan de software als er geen materiële schade is aan de drager waarop de software staat. Standaard programmatuur en informatie vallen wel onder de dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekerden zijn uzelf (de verzekeringnemer), uw echtgenoot of echtgenote, uw geregistreerde partner en de met u in uw bedrijf samenwerkende personen.

Eigen risico

Het eigen risico is op het polisblad vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is van toepassing op het adres dat op het polisblad staat vermeld. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk of per mail. De verzekering stopt dan een maand later.