Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

Bij een ongeval in binnen- of buitenland wordt bij overlijden een bedrag van € 5.000 uitgekeerd. Bij blijvende invaliditeit wordt er maximaal € 20.000 uitgekeerd.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Keuze: overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Wat is niet verzekerd?

  • Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvang je geen uitkering. Je bent niet verzekerd als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

[Voorbeeld van eigen schuld. Roekeloosheid, misbruik alcohol, drugs, medicijnen.]

Uitgebreide dekking

Tanddekking, arbeidsongeschiktheid door een ongeval, ziekenhuisopname, periodieke uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering is van toepassing zolang  je in Nederland dagonderwijs volgt aan een MBO, HBO of Universiteit en je tussen de 16 en 35 jaar bent.             

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering op ider moment opzeggen, schriftelijk, via e-mail of via onze website. Wel geldt er een opzegtermijn van 1 maand.