Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto en/of daaraan gekoppelde aanhangwagen schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht. U bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen: - bij letselschade € 6.450.000,- en bij schade aan spullen € 2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Kan uw auto en/of daaraan gekoppelde aanhangwagen door een ongeval, brand of een ander van buitenkomend geweld, dus niet bij pech, niet meer rijden? Dat regelt u via De Goudse Alarmcentrale Verkeer.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet u denken aan het vervoer van de bestuurder en alle passagiers naar een, door u te bepalen, adres in Nederland. Tevens regelen we de berging en het vervoer van uw beschadigde auto en/of aanhangwagen. Bij schade in het buitenland vervoeren we uw beschadigde auto en/of aanhangwagen naar de dichstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en eventueel hersteld.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde, de aanschafwaarde of de dagwaarde vergoed. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van uw voertuig.

Extra informatie

Wordt uw auto gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Als er sprake is van total loss vergoeden wij de dagwaarde van de auto en/of accessoires onder aftrek van de waarde van de restanten. Controleer de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur. 

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. U heeft recht op een vervangende auto tijdens de reparatie van uw eigen auto als de auto gerepareerd wordt bij een geselecteerd herstelbedrijf (zie voor geselecteerde bedrijven: goudse.nl/autoschade)

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op uw eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie bij een garage naar keuze. Wij vergoeden schade aan een of meer ruiten van uw auto.

Extra informatie

Uw keuze heeft wel invloed op de hoogte van het eigen risico.

Inbraak

Schade door een (poging tot) diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het merk en type auto. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto door andere gebeurtenissen dan hierboven al genoemd is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is, bijvoorbeeld bij een aanrijding.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is (beperkt) standaard meeverzekerd.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

De Ongevallen Inzittendenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een gedekt ongeval.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering dekt u de kosten voor juridische ondersteuning door het onafhankelijke Brandmeester Advocaten en Juristen B.V.. Bijvoorbeeld bij het verhalen van schade aan de auto of het verhalen van personenschade en/of overige zaakschade die ontstaat tijdens deelname aan het verkeer.

Keuze: Verkeersschade

De Verkeersschadeverzekering geeft dekking voor schade. Onder schade wordt verstaan: zaakschade, inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten. De verzekering keert uit ongeacht de schuldvraag.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar. Check uw polisvoorwaarden of vraag advies aan uw adviseur.

Extra informatie

Heeft u schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij- het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw eigen auto die ontstaat u uw auto niet goed heeft (laten) onderhouden. 

Extra informatie

U bent ook niet verzekerd voor schade aan uw auto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van uw auto aan een ander. Of als u uw auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Laat u uw ruit repareren door een geselecteerd herstelbedrijf (zie voor geselecteerde herstelbedrijven: goudse.nl/autoruitschade) dan betaalt u geen eigen risico bij een ster- reparatie en € 75,- bij ruitvervanging. Het eigen risico bij reparatie van uw auto is € 150,- per gebeurtenis als de reparatie wordt uitgevoerd door een geselecteerd herstelbedrijf. 

Extra informatie

Als u de schade laat repareren of vervangen door een niet geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico € 500,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op uw Internationale Verzekeringsbewijs staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/