Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun u onverwachts niet op reis of moet u een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die u niet terugkrijgt. Ook krijgt u een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

De verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum. Na een jaar wordt de verzekering automatisch verlengd voor het volgende jaar. De dekking geldt voor alle reizen die u in dat jaar maakt. Zowel in Nederland als naar het buitenland.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor de annuleringskosten vanaf het moment dat u deze verzekering hebt gesloten. Tijdens de reis is er dekking voor niet gebruikte reisdagen. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.

Gezondheid

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis moet annuleren of onderbreken als gevolg van overlijden, een ongeval, een ernstige ziekte of een onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Extra informatie

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen nodig. Mag u op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet u daardoor de reis annuleren? Dan vergoeden wij de annuleringskosten.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e of 2e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Er zijn meer gebeurtenissen in de familiesfeer die binnen de dekking van de verzekering vallen, zoals een echtscheiding. Kijk voor het volledige overzicht in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Familieleden in de 1e of de 2e graad: Echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en diegene(n) met wie de verzekerde duurzaam in gezinsverband samenwoont. Ouders (ook adoptie-, pleeg- en stiefouders). Kinderen. (Stief)broers, (Stief)zussen. Schoonouders, schoonzonen en schoondochters. Grootouders. Kleinkinderen. Zwagers en schoonzussen.

Werk

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis annuleert doordat u tijdens uw reis moet starten met een nieuwe baan, voor tenminste 20 uur per week, waardoor u niet langer werkeloos bent. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij vergoeden uw annuleringskosten als u uw reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt waarvoor u minimaal 6 maanden stond ingeschreven. Of als u schade heeft aan uw woning waardoor u genoodzaakt bent thuis te blijven of terug te keren van uw vakantieadres.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis los van elkaar geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de annuleringskosten als u door een van de verzekerde gebeurtenissen uw reis moet annuleren of afbreken.

Extra informatie

Valt er één onderdeel uit waardoor u uw reis niet kan vervolgen of de hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering biedt geen dekking als een familielid vanaf de 3e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. 

Extra informatie

Familie in de 3e graad zijn ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Annulering was te voorzien

Als de reden van de annulering was te voorzien op het moment van het aanvragen van de verzekering of als dat later is op het moment van het boeken van de reis.

Opzettelijk misleiden

Wij keren  niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Overige uitsluitingen

Er zijn meer uitsluitingen, alle uitsluitingen staan in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u uw reis annuleren/afbreken omdat uw reisgenoot iets overkomt? Dan vergoeden wij uw annuleringskosten alleen als uw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft, de gebeurtenis verzekerd is op zowel uw als zijn annuleringsverzekering en zijn verzekering uw annuleringskosten niet vergoed.

Extra informatie

Dit is van toepassing als uw reisgenoot niet op uw verzekering is verzekerd.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is afhankelijk van de dekkingsvariant die u kiest. We hebben 3 varianten.
Maximaal € 1.000,- per verzekerde en € 3.500,- per reis.
Maximaal € 1.500,- per verzekerde en € 5.250,- per reis.
Maximaal € 2.500,- per verzekerde en € 8.750,- per reis.

Maximaal 45 reisdagen vergoed

Bij eerdere terugkeer naar Nederland door een gedekte gebeurtenis vergoeden wij uw aandeel in de reissom per dag voor elke niet benutte vakantiedag. Dit berekenen wij vanaf de dag dat u bent teruggekeerd in Nederland, tot een maximum van 45 dagen.

Waar ben ik gedekt?

U kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Extra informatie

Annuleren kan alleen voor reizen die starten vanuit Nederland. Het kan dan wel zijn dat uw eventuele vlucht – na maximaal één overnachting – vertrekt uit Duitsland, België, Engeland, Frankrijk of Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum op uw polisblad en eindigt wanneer u de verzekering opzegt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/

Extra informatie

Als u de dekking van de annuleringskostenverzekering verhoogt geldt dit voor één jaar. Pas daarna kunt u een verhoogde dekking weer verlagen.