Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Ondernemers-AOV van De Goudse bent u verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 

Extra informatie

De Ondernemers-AOV is er voor zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders die niet (vrijwillig of verplicht) zijn verzekerd vanuit de sociale verzekeringen.

Wat is verzekerd?

Als u arbeidsongeschikt bent keren wij uit op basis van het verzekerde bedrag. Dit bedrag krijgt u altijd, ongeacht uw inkomen voor en na arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

De Ondernemers-AOV is een sommenverzekering. Wij passen het verzekerde bedrag tijdens de looptijd niet aan. Dat mogen wij alleen doen als er bijvoorbeeld sprake is geweest van fraude of verzwijging.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De uitkering wordt berekend door het verzekerde bedrag te vermenigvuldigen met het uitkeringspercentage. De uitkering wordt maandelijks betaald. Na arbeidsongeschiktheid behaald inkomen is niet van invloed op de hoogte van uw uitkering.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle medische oorzaken zijn verzekerd. Als u door ziekte of een ongeval niet meer (volledig) kunt werken, heeft u recht op een uitkering.

Extra informatie

U bent ook arbeidsongeschikt als u een (para)medisch beroep uitoefent en u drager bent van het hepatitis B-virus, een ander virus of een bacterie, en dit virus/deze bacterie een risico vormt voor de patiënt, en u daarom uw beroep niet mag uitoefenen.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u door een ongeval of ziekte uw beroep/werkzaamheden voor minimaal 25% niet meer kunt uitoefenen.

Extra informatie

Vanaf het 2e jaar van arbeidsongeschiktheid kunnen aanpassingen van werkzaamheden en/of taakverschuivingen in uw bedrijf worden meegenomen in de beoordeling.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u door ziekte of een ongeval voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Preventie en ondersteuning

Wij bieden u ondersteuning bij het voorkomen en het herstellen van arbeidsongeschiktheid. Onder andere met begeleiding van een AOV-Coach en diverse preventieve diensten. Een overzicht van alle preventieve diensten die wij aanbieden vindt u op www.goudse.nl/AOVdiensten.

Extra informatie

De diensten zijn geheel vertrouwelijk, (meestal) kosteloos en worden uitgevoerd door onafhankelijke partijen. Wij ontvangen geen informatie die vanuit deze diensten van u en/of uw gezinsleden bekend is.

Keuze: Indexering

U kunt er voor kiezen om de uitkering jaarlijks te laten stijgen.

Extra informatie

Als u dit heeft verzekerd wordt de uitkering na een jaar arbeidsongeschiktheid jaarlijks verhoogd met een vast percentage (2%).

Keuze: Wachttijd

Dit is de periode waarin u nog geen uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt bent. U kiest zelf een eigenrisicotermijn (30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen). Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Extra informatie

De wachttijd geldt per melding van arbeidsongeschiktheid. Valt u binnen 4 weken na uw herstel weer uit, dan rekenen we de wachttijd niet opnieuw.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms ontvangt u geen uitkering ook al bent u arbeidsongeschikt, hieronder zijn enkele situaties genoemd waarin dat het geval is.

Extra informatie

In artikel 1.4 van de polisvoorwaarden kunt u alle situaties lezen waarin er geen recht op een uitkering is.

Opzet of roekeloosheid

Bent u arbeidsongeschiktheid geraakt door opzet of roekeloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering.

Alcohol, drugs en medicijnen

Bent u arbeidsongeschikt door gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol, dan krijgt u geen uitkering. Er is ook geen recht op een uitkering als u arbeidsongeschikt bent door gebruik van geneesmiddelen (en deze niet op voorschrift van uw arts zijn gebruikt of u de gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd).

Fraude, misleiding of wanbetaling

Is er sprake van fraude, misleiding of heeft u de premie niet (tijdig) betaald? Dan heeft u geen recht op een uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn situaties waarbij de dekking is beperkt, of kan worden beperkt, hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen.

Wachttijd

Dit is de periode waarin u nog geen uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Na afloop van deze termijn start uw uitkering.

Niet nakomen van verplichtingen

U bent verplicht ons te informeren over wijzigingen in uw beroep en/of uw werkomstandigheden. Als u ons niet (direct) informeert, kan dit gevolgen hebben voor de verzekerde dekking en/of uw premie.

Extra informatie

Soms wordt de verzekering beëindigd als we het nieuwe beroep en/of de werkzaamheden niet willen verzekeren omdat wij de kans op arbeidsongeschiktheid te groot vinden, of als er geen verzekerbaar belang meer is.

Detentie

Over de periode dat u gedetineerd bent ontvangt u geen uitkering.

Extra informatie

Onder detentie verstaan wij: voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en ter beschikkingstelling (tbs), zowel in Nederland als in het buitenland.

Betalingsachterstand

Als er sprake is van een betalingsachterstand, kunt u geen rechten ontlenen aan de verzekering. Uw rechten worden hervat nadat alle verschuldigde premie is betaald.

Extra informatie

Ontvangt u al een uitkering als er premie-achterstand ontstaat? Dan kan de premie met de uitkering worden verrekend.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan twee aaneengesloten maanden naar het buitenland? Geeft u dit dan aan ons door. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen, onder andere over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en/of de verzekeringsdekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Als er wijzigingen optreden in uw financiële situatie of in uw beroep/werkzaamheden, dan moet u ons informeren. Het is niet altijd zo dat een wijziging impact heeft op de verzekering, daar informeren wij u graag over.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Het maakt niet uit welke termijn u kiest (wij rekenen geen opslag voor termijnbetaling).

Extra informatie

Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering start op de ingangsdatum. Voor deze datum is er ook dekking, dat is of een ongevallendekking tijdens de acceptatiebeoordeling, of een inloopdekking als u uw bestaande AOV oversluit naar De Goudse. U kiest tot welke leeftijd de verzekering loopt, dat is de eindleeftijd (maximaal 68 jaar).

Extra informatie

Soms is op basis van uw beroep en werkzaamheden de maximale eindleeftijd beperkt door het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering altijd opzeggen. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Na de eerste verzekeringsperiode (een jaar) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

Als u de verzekering na de eerste verzekeringsperiode opzegt, geldt er een opzegtermijn van 30 dagen.