Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Ondernemers-AOV van De Goudse bent u verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

Als u arbeidsongeschikt bent keren wij uit op basis van het verzekerde bedrag. Dit bedrag krijgt u altijd, ongeacht uw inkomen voor en na arbeidsongeschiktheid.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle medische oorzaken zijn verzekerd. Als u door ziekte of een ongeval niet meer (volledig) kunt werken, heeft u recht op een uitkering.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u door een ongeval of ziekte uw beroep/werkzaamheden voor minimaal 25% niet meer kunt uitoefenen.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u door ziekte of een ongeval voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Keuze: indexering

U kunt er voor kiezen om de uitkering jaarlijks te laten stijgen.

Preventie en ondersteuning

Wij bieden u ondersteuning bij het voorkomen en het herstellen van arbeidsongeschiktheid. Onder andere met begeleiding van een AOV-Coach en diverse preventieve diensten. Een overzicht van alle preventieve diensten die wij aanbieden vindt u op www.goudse.nl/AOVdiensten.

Keuze: wachttijd

Dit is de periode waarin u nog geen uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt bent. U kiest zelf een eigenrisicotermijn (30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen). Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Wat is niet verzekerd?

Soms ontvangt u geen uitkering ook al bent u arbeidsongeschikt, hieronder zijn enkele situaties genoemd waarin dat het geval is.

Opzet of roekeloosheid

Bent u arbeidsongeschiktheid geraakt door opzet of roekeloosheid, dan heeft u geen recht op een uitkering.

Fraude, misleiding of wanbetaling

Is er sprake van fraude, misleiding of heeft u de premie niet (tijdig) betaald? Dan heeft u geen recht op een uitkering.

Alcohol, drugs en medicijnen

Bent u arbeidsongeschikt door gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol, dan krijgt u geen uitkering. Er is ook geen recht op een uitkering als u arbeidsongeschikt bent door gebruik van geneesmiddelen (en deze niet op voorschrift van uw arts zijn gebruikt of u de gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn situaties waarbij de dekking is beperkt, of kan worden beperkt, hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen.

Wachttijd

Dit is de periode waarin u nog geen uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Na afloop van deze termijn start uw uitkering.

Niet nakomen van verplichtingen

U bent verplicht ons te informeren over wijzigingen in uw beroep en/of uw werkomstandigheden. Als u ons niet (direct) informeert, kan dit gevolgen hebben voor de verzekerde dekking en/of uw premie.

Detentie

Over de periode dat u gedetineerd bent ontvangt u geen uitkering.

Betalingsachterstand

Als er sprake is van een betalingsachterstand, kunt u geen rechten ontlenen aan de verzekering. Uw rechten worden hervat nadat alle verschuldigde premie is betaald.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen, onder andere over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en/of de verzekeringsdekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Het maakt niet uit welke termijn u kiest (wij rekenen geen opslag voor termijnbetaling).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering start op de ingangsdatum. Voor deze datum is er ook dekking, dat is of een ongevallendekking tijdens de acceptatiebeoordeling, of een inloopdekking als u uw bestaande AOV oversluit naar De Goudse. U kiest tot welke leeftijd de verzekering loopt, dat is de eindleeftijd (maximaal 68 jaar).

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering altijd opzeggen. Dat kan schriftelijk of per e-mail. Na de eerste verzekeringsperiode (een jaar) kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.