Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Wat is wel en niet gedekt door deze verzuimverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een verzuimverzekering?

Als een werknemer door ziekte of een ongeval niet kan werken, moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit voor maximaal 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor u als werkgever. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd.

Extra informatie

U bepaalt zelf tot welke leeftijd uw werknemers verzekerd zijn: tot AOW-leeftijd of totdat zij 70 jaar zijn. Ook kunt u ervoor kiezen om oproepkrachten niet mee te verzekeren.
icon_hoe-werkt

Hoe werkt het?

U kiest zelf hoe u de te vergoeden loonkosten doorgeeft. Dit kan vooraf, op basis van een geschatte jaarlijkse totale loonsom die we achteraf corrigeren. Of op basis van het actuele loon van de werknemer. Dit actuele loon geeft u op bij aanmelding van deze werknemer en als dit loon wijzigt.
icon_andere-kosten

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.
icon_verzuim-begeleiding

Keuze: verzuimbegeleiding

U kunt kiezen voor begeleiding door een arbodienst waarmee wij samenwerken. Of door een andere arbodienst. Gaat u via ons een contract aan met een arbodienst waarmee wij samenwerken? Dan bieden wij preventie- en re-integratiebudgetten bij (dreigende) ziektegevallen en poortwachtergarantie.

Extra informatie

Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever en de zieke werknemer spannen zich er samen voor in dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan gaan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.
icon_reintegratie

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En we vergoeden (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft (met uw werknemers) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rond verzuim.

Extra informatie

Kiest u voor verzuimbegeleiding door een arbodienst waarmee wij samenwerken? Dan heeft u een gegarandeerd budget voor re-integratie. Wij vergoeden in dat geval per ziektegeval maximaal € 4.000,-.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.
icon_let-op

Let op

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziek- of betermeldingen zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst door.

Extra informatie

Om bij ons te melden, maakt u gebruik van een online toepassing. Gaat u via ons een contract aan met een arbodienst waarmee wij samenwerken? Dan komt de melding ook bij de arbodienst terecht.
icon_speciaal

Extra: persoonlijke VerzuimCoach

U heeft een persoonlijke VerzuimCoach die met u meedenkt over het voorkomen van verzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Bijvoorbeeld door het verzuimbeleid met u te bespreken om het verzuim te beperken. Er wordt dus werk gemaakt van zowel preventie als re-integratie!
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang die is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.
icon_medisch

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken wij geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.
icon_premie

Premie

Wij streven ernaar uw premiepercentage gelijk te houden. In bijzondere gevallen verhogen wij uw premiepercentage in de eerste looptijd. Maar jaarlijks nooit met meer dan 15%. We berekenen de jaarpremie door de SV-lonen op te tellen en dit totaal te vermenigvuldigen met uw premiepercentage.

Extra informatie

Het SV-loon is het loon voor de werknemersverzekeringen zoals de Belastingdienst dat hanteert in kolom 8 van de model loonstaat. Per werknemer geldt een maximum verzekerd loon. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van het verzuim in eerdere jaren en de samenstelling van het personeelsbestand.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. Na de eerste drie jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.