Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkeringen van uw (voormalige) werknemers die het UWV bij u als eigenisicodrager in rekening brengt. Deze vergoeding geldt voor de hele periode van doorbelasting: maximaal tien jaar.

Extra informatie

Daarnaast biedt deze verzekering rechtsbijstand en ondersteuning bij de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. 

Wat is verzekerd?

De WGA-eigenrisicoverzekering geeft u een vergoeding voor de WGA-uitkering die u als eigenrisicodrager moet betalen voor een arbeidsongeschikte werknemer.

Extra informatie

Wij vergoeden ook de premies sociale verzekeringen die u over de WGA-uitkering moet betalen.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij het voorkomen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid en instroom van uw werknemers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Ook vergoeden we in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk de kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u er verantwoordelijk voor dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Wij helpen u bijvoorbeeld als u een geschil heeft met het UWV over de uitvoering van de WIA. Of als u juridische hulp nodig heeft bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde).

Extra informatie

Het kan bijvoorbeeld gaan om een automobilist die een schadevergoeding aan u moet betalen omdat hij uw werknemer heeft aangereden waardoor die werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Persoonlijke ondersteuning

U heeft bij De Goudse één vast aanspreekpunt en krijgt advies over uw mogelijkheden en verplichtingen in de periode dat uw (ex-)werknemer in de WGA zit. Ook zijn we actief in de eerste twee ziektejaren om WGA-instroom te voorkomen. Zo maken we samen met u werk van preventie en re-integratie.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) van uw overleden arbeidsongeschikte werknemer als hij recht had op een WGA-uitkering.

Extra informatie

De eenmalige wettelijke overlijdensuitkering is één bruto WGA-maanduitkering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Extra informatie

Dit geldt tevens wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Extra informatie

De periode van een halfjaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzekering al dekking bij een andere verzekeraar had voor hetzelfde risico op minimaal een vergelijkbaar niveau.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u toestemming heeft van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Werknemers in de IVA

De uitkeringen van IVA-gerechtigden zijn niet verzekerd. Hiervoor kunt u geen eigenrisicodrager worden.

Extra informatie

Een IVA-gerechtigde is een duurzaam en volledig arbeidsongeschikte (ex-)werknemer met een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Maximaal verzekerd

De verzekerde loonsom waarvoor er in een verzekeringsjaar dekking is, bedraagt per werknemer nooit meer dan de WIA-loongrens.

Extra informatie

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt u aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken wij geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We tellen de SV-lonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag (de WIA-loongrens). Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met het premiepercentage dat we met u hebben afgesproken.

Extra informatie

Het SV-loon is het loon voor de werknemersverzekeringen zoals de Belastingdienst dat hanteert in kolom 8 van de model loonstaat. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de WGA-instroom in eerdere jaren en de samenstelling van het personeelsbestand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

 De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Of, als dat later is, de ingangsdatum van het dienstverband. Uw werknemers zijn verzekerd tot de AOW-leeftijd.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch, bijvoorbeeld als u niet langer eigenrisicodrager bent voor de WGA. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen via Postbus 9, 2800MA Gouda of via inkomen@goudse.com. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten. Of als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.