WGA-eigenrisicoverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

icon_wat-is-een

Wat is een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte werknemers te vergoeden. Als u dit doet, bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die u moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op een WGA-uitkering. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers aan voor wie u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.
icon_hoe-werkt

Hoe werkt het?

U kiest zelf hoe u de lonen doorgeeft. Dit kan vooraf, op basis van een geschatte jaarlijkse totale loonsom die we achteraf corrigeren. Of op basis van het actuele loon van de werknemer. Dit actuele loon geeft u op bij aanmelding van deze werknemer en als dit loon wijzigt.
icon_reintegratie

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij het voorkomen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid en instroom van uw werknemers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Ook vergoeden we in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk de kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u er verantwoordelijk voor dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.
icon_rechtshulp

Juridische hulp

Wij helpen u bijvoorbeeld als u een geschil heeft met het UWV over de uitvoering van de WIA. Of als u juridische hulp nodig heeft bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde).

Extra informatie

Het kan bijvoorbeeld gaan om een automobilist die een schadevergoeding aan u moet betalen omdat hij uw werknemer heeft aangereden waardoor die werknemer arbeidsongeschikt is geworden.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.
icon_let-op

Let op

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u toestemming heeft van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.
icon_speciaal

Extra: persoonlijke ondersteuning

U heeft bij De Goudse één vast aanspreekpunt en krijgt advies over uw mogelijkheden en verplichtingen in de periode dat uw (ex-)werknemer in de WGA zit. Ook zijn we actief in de eerste twee ziektejaren om WGA-instroom te voorkomen. Zo maken we samen met u werk van preventie en re-integratie.
icon_medisch

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken wij geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.
icon_premie

Premie

We tellen de SV-lonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag (de WIA-loongrens). Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met het premiepercentage dat we met u hebben afgesproken.

Extra informatie

Het SV-loon is het loon voor de werknemersverzekeringen zoals de Belastingdienst dat hanteert in kolom 8 van de model loonstaat. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de WGA-instroom eerdere jaren en de samenstelling van het personeelsbestand.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. Na de eerste drie jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan vooraf aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.