Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Extra informatie

This insurance compensates for damage if you accidentally injure someone (injury) or damage things of another person. And if you are liable according to the law for this damage. Even if you accidentally injure a housemate, that is insured.

Wat is verzekerd?

Alle gezinsleden die op het polisblad staan zijn verzekerd. Ook ongehuwde uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd als ze op het polisblad staan vermeld. Niet verzekerd zijn huisgenoten, logees en inwonende familieleden.

Extra informatie

All family members on the policy schedule are insured. Unmarried students living away from home are also insured if they are mentioned on the policy schedule. Not insured are roommates, guests and resident family members.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

Damage caused during babysitting or while staying with someone else is insured.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Als u vrienden of bekenden helpt, zonder dat u daar belang bij heeft, spreken we van een vriendendienst. In zo’n situatie ontbreekt vaak de aansprakelijkheid. Let op: vrijwilligerswerk is geen vriendendienst.

Extra informatie

Damage caused during a friend service is insured. If you help friends or acquaintances without your interest, we speak of a friends service. In such a situation, liability is often lacking. Note: volunteer work is not a friend service.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd. Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Extra informatie

Damage caused by your pets to someone else is insured. For example: your dog is pulling loose and suddenly runs into the street. This causes a cyclist to be injured.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

De maximale vergoeding voor deze dekking is € 15.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

The maximum applicable amount of compensation for this cover is € 15.000 per incident.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn verzekerd.

Extra informatie

If you accidentally injure a teammate during sport, that is insured. Also belongings of someone else who is destroying you are insured.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Extra informatie

Damage by intent or a crime. Or damage to your own belongings or that of your housemates.

Schade door de eigen woning

Alle aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken is niet gedekt. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

All liability for damage caused by immovable property is not covered. For example, a roof tile that falls on the neighbor's car.

Schade door auto

Schade die u veroorzaakt met een auto. Dit valt onder de autoverzekering (WA).

Extra informatie

Not insured. This is covered by the car insurance (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel). U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Extra informatie

Damage that occurs during paid work is not insured (during voluntary work). You may receive a small expense allowance for volunteering.

Schade door (lucht)vaartuig

Schade die u veroorzaakt door of met een (lucht)vaartuig. Ook drones zijn een luchtvaartuig. We vergoeden wel als u passagier bent van een (lucht)vaartuig, of als het gaat om schade met een roeiboot, kano, (kite)surfplank.

Extra informatie

Damage caused by you with or by an (air)vessel. Drones are also an aircraft. We do reimburse if you are a passenger of an (air) vessel, or if it concerns damages with a rowing boat, canoe, (kite) surfboard.

Seksuele gedragingen

Schade die u veroorzaakt door of voortvloeit uit seksuele gedragingen.

Extra informatie

Damage you caused by or arising from sexual behavior.

Schade door wapens

Schade die verband houdt met het bezit of gebruik van een wapen. ook niet als het gebruikt wordt voor de jacht.

Extra informatie

Damage related to the possession or use of a weapon. even if it is used for hunting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking geldt tot een maximum van € 2.500.000 per ongeval voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

The cover applies up to a maximum of € 2.500.000 per incident for all insured parties together.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Extra informatie

There is no excess applicable.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Extra informatie

This insurance offers coverage in the Netherlands and in all other countries.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

When you apply for the insurance, you must answer our questions honestly. You must do as much as possible to prevent and limit damage. Report damage as soon as possible. And pass on changes in your situation as quickly as possible.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Extra informatie

You can choose whether you pay the premium monthly, quarterly, half-yearly or once a year. You can pay by direct debit. Or you transfer the amount yourself. With monthly payment, direct debit is mandatory.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Extra informatie

The insurance starts on the date stated on the policy schedule. Do you not pay the premium on time? Then we can stop the insurance. The insurance also stops when you return to your country of origin.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst,  kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

After the first year, and upon return to your country of origen, you can cancel the insurance daily via your advisor.