Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen en werknemers die woonachtig en werkzaam zijn buiten Nederland.

Wat is verzekerd?

Als u arbeidsongeschikt bent keren wij uit op basis van het verzekerde bedrag. Dit bedrag krijgt u altijd, ongeacht uw inkomen voor en na arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

De AOV voor expats is een sommenverzekering. Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan 80% van het inkomen.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De uitkering wordt berekend door het verzekerde bedrag te vermeningvuldigen met het uitkeringspercentage. De uitkering wordt maandelijks betaald. Na arbeidsongeschiktheid behaald inkomen is niet van invloed op de hoogte van uw uitkering.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle oorzaken zijn verzekerd, tenzij specifiek uitgesloten in de polisvoorwaarden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u door een ongeval of ziekte uw beroep/werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen.

Keuze: wanneer keren we uit?

U kiest vanaf welk percentage aan arbeidsongeschiktheid u een uitkering wil ontvangen vanaf:
–– 45% arbeidsongeschiktheid;
–– 55% arbeidsongeschiktheid;
–– 65% arbeidsongeschiktheid;
–– 80% arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Als u een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage kiest, dan betekent dit dat u minder snel een uitkering krijgt. Maar u betaalt ook minder premie. De verzekeraar stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Arbeidsongeschiktheid die op het moment van afsluiten van de verzekering niet onzeker was of ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzetttelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Motorongeluk wanneer jonger dan 23 jaar

Arbeidsongeschiktheid als u als bestuurder jvan een motor jonger dan 23 jaar bent en betrokken bent bij een ongeluk.

Overige uitsluitingen

Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanner u in Nederland belastingplichtig bent. De uitkering is dan belast.

Wachttijd

Dit is de periode waarin u nog geen uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt bent. U kiest zelf een wachttijd (90, 180, 365 of 720 dagen). Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd, het maakt niet uit waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen, onder andere over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie en/of de verzekeringsdekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Indexering

De premie en de uitkering kunnen jaarlijks stijgen.

Extra informatie

Premie en uitkering worden jaarlijks verhoogd met een vast percentage van 3%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u definitief terugkeert naar Nederland. U spreekt af tot welke leeftijd de verzekering loopt: de eindleeftijd van de verzekering. De maximale eindleeftijd die u kunt kiezen is 67 jaar.

Extra informatie

Hoe lager de eindleeftijd, hoe lager de premie. Maar dit betekent ook dat u, als u arbeidsongeschikt wordt, langer tot uw AOW-leeftijd moet kunnen rondkomen van uw eigen geld. Voor sommige beroepen geldt een lagere maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.