Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzekert u uw bedrijf tegen de gevolgen van een cyberincident. Onder een cyberincident verstaan we een incident als gevolg van cybercriminaliteit met ICT als middel én doelwit

Extra informatie

Op deze verzekering zijn Spelregels van toepassing in plaats van Polisvoorwaarden. Als we bij een schade er samen niet uitkomen, kunt u volgens de Spelregels uw probleem voorleggen aan de ‘Raad van Ondernemers’. Deze bestaat uit een voorzitter en drie ondernemers. Zij beoordelen de situatie en geven advies aan De Goudse. Het besluit van de Raad van Ondernemers is bindend voor De Goudse.

Wat is verzekerd?

Wij helpen u met het voorkomen, beperken en herstellen van schade als gevolg van een cyberincident veroorzaakt door cybercriminaliteit. Ontstaat toch schade, dan dekt deze verzekering de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf, boetes in het kader van de AVG en bedrijfsschade alles tot het verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag

Maximaal het verzekerd bedrag op het polisblad per jaar voor alle vier verzekerde rubrieken samen.

Extra informatie

De verzekerde rubrieken zijn: aansprakelijkheid, boetes, schade bedrijf en winstverlies.  

Aansprakelijkheid

Zuivere vermogensschade van derden als gevolg van een cyberincident dat bij u ontstaan is en waarvoor u aansprakelijk bent. Contractuele aansprakelijkheid valt niet onder Cyberrisk.

Verenigde Staten of Canada

Het geldigheidsgebied van deze verzekering is de hele wereld inclusief de Verenigde Staten en Canada.

Herstelkosten

Vergoeding van schade als gevolg van een cyberincident, zoals schade aan software, website of andere digitale eigendommen en data - van uzelf of van derden in uw beheer - die verloren zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt.

Cyberafpersing

De schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt hulp van security-experts om de problemen op te lossen. Wij betalen geen losgeld (ransomware) aan criminelen maar lossen de problemen op een andere wijze op door uw systemen en netwerk op te schonen en de versleutelde gegevens te reconstrueren met behulp van door u gemaakte backups.

Bedrijfsschade

Wij vergoeden doorlopende vaste lasten en verlies van nettowinst als gevolg van een cyberincident ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. Voor deze vergoeding geldt een uitkeringstermijn van maximaal 26 weken en een wachttijd van 24 uur.

Datalek

Wij vergoeden boetes veroorzaakt door een cyberincident en opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming. Ook bieden wij ondersteuning bij het eventueel onderzoek naar de oorzaak van het datalek en het melden van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat is niet verzekerd?

  • Veroorzaakt u zelf met opzet schade? Of fraudeert u? Dan is dat niet verzekerd. Ook schade door uitval van uw internetserviceprovider is niet verzekerd, evenals zaak- en letselschade, productaansprakelijkheid en inbeslagname door de overheid.

Schade door illegale data

Is de schade ontstaan door data die u illegaal verkregen hebt? Dan is dat niet gedekt.

Diefstal van geld en waardemiddelen en telefoonhacking

Worden er als gevolg van een cyberincident geld of andere waardemiddelen gestolen? Dan is dat niet verzekerd.

Wat is verder niet verzekerd?

Wij kunnen u niet verder helpen, als de schade ontstaat door atoomkernreacties of molest. Ook is niet gedekt schade die ontstaat doordat leveranciers van internet, telefoon of elektriciteit door een cyberincident worden getroffen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico. Voor de dekking winstverlies geldt een uitkeringstermijn van maximaal 26 weken en een wachttijd van 24 uur.

Preventie-eisen

Voor Cyberrisk moet een risico-inventarisatie zijn uitgevoerd en afgerond in de risico-inventarisatietool Boris. De actiepunten, vermeld in de Boris-rapportage (bijlage 2: Advies Cyberrisk), moeten binnen de aangegeven periode zijn opgevolgd. Als u de actiepunten niet binnen de aangegeven periode opvolgt, vervalt de dekking en daarmee ook de verzekering. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.