Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Een pakket voor Nederlanders die zich tijdelijk gaan vestigen in het buitenland om daar te werken als zendeling of voor een hulporganisatie.

Wat is verzekerd?

Het pakket kan bestaan uit de volgende verzekeringen: Ziektekosten (met SOS-hulpverlening en vervoer stoffelijk overschot). Extra vliegreis, Arbeidsongeschiktheid, Doorlopende Reisbagage, Rechtsbijstand, Inboedel, Kostbaarheden, Opslag achterblijvende inboedel, Particuliere aansprakelijkheid, Ongevallen, Persoonlijke ongevallen.

Verzekerd bedrag

Elke verzekering in het pakket heeft bepaalde verzekerde bedragen. U kunt dit lezen in de polisvoorwaarden en het premie- en dekkingsoverzicht. Vraag er ook naar bij uw advsieur.

Keuze: Ziektekosten

Deze verzekering geeft dekking voor ziektekosten als er geen Nederlandse Basisverzekering meer is.

Keuze: Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze verzekering zorgt voor een inkomen als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. De uitkeringen kunnen doorlopen tot leeftijd 65 of 67 jaar. Er is een wachttijd van toepassing van 365 dagen, tenzij anders wordt afgesproken.

Keuze: Inboedel

Met de inboedelverzekering is uw inboedel in uw woning in het buitenland verzekerd voor onder andere schade door brand, ontploffing, diefstal, storm en water. Lees de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht en de exacte omschrijving van de verschillende schade oorzaken.

Extra informatie

Heeft u kostbaarheden? En wilt u deze ook buitenshuis verzekerd hebben? Dan moet u de speciale kostbaarhedenverzekering afsluiten. Er is ook een aparte verzekering voor in Nederland achterblijvende inboedel.

Keuze: Particuliere aansprakelijkheid

Particuliere aansprakelijkheid dekt de financiële gevolgen wanneer u aansprakelijk bent voor schade aan:
• personen (letsel en overlijden);
• goederen van anderen dan de verzekerde(n) (beschadiging, vernietiging en/of verloren gaan).

Keuze: Rechtsbijstand

Rechtsbijstand Basis voor:
- het verhalen van schade (max. € 12.500)
- bij strafzaken en geschillen over contracten (max. € 25.000)

Extra informatie

Aanvullend met Excellent is er rechtsbijstand voor arbeidsconflicten en familierecht (max. € 12.500):

Keuze: Overige verzekeringen

- Extra vliegreis voor vliegkosten in verband met terugroeping naar Nederland bij ziekte of overlijden van familie.
- Doorlopende reisbagage voor schade aan uw bagage tijdens vakanties.  
- Ongevallen voor een eenmalige uitkering als u overlijdt of invalide raakt door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Extra informatie

Kosten die op het moment van afsluiten van de verzekering niet onzeker zijn. Voor ziektekosten gelden hiervoor uitzonderingen, lees hiervoor de polisvoorwaarden.

Overige uitsluitingen

Voor elke verzekering geldt dat er aanvullende uitsluitingen kunnen zijn. U vindt deze dan in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt de dekking als er 15 dagen sprake is van een molestsituatie in een gebied. Voor ongevallenverzekering is dit 45 dagen.

Extra informatie

Onder molest valt het volgende.
–– Gewapend conflict.
–– Burgeroorlog.
–– Opstand.
–– Binnenlandse onlusten.
–– Oproer.
–– Muiterij.

Eigen risico

Per verzekering kunnen eigen risico's gelden. In de polisvoorwaarden en op het premie- en dekkingsoverzicht leest u hier mee over.

Waar ben ik gedekt?

De meeste verzekeringen geven wereldwijd dekking. Als er een beperking van toepassing is dan leest u dit in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Wanneer u in de Verenigde Staten gaat wonen betaalt u een hogere premie voor uw ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidverzekering

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.