Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van uzelf of uw gezinsleden.

Extra informatie

This insurance pays a one-off amount in case of permanent disability or death due to an accident of yourself or your family members.

Wat is verzekerd?

Het verzekerde bedrag is € 75.000,-. Het verzekerd bedrag voor verzekerden ouder dan 70 of jonger dan 16 jaar is € 15.000,-.

Extra informatie

The insured amount is € 75.000,-. The insured amount for insured persons older than 70 or younger than 16 years is € 15.000,-.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Extra informatie

You receive a one-off amount depending on the degree of disability. In some cases it takes longer before you receive the benefit. You will receive interest over this period. As soon as an permanent state has been reached, the insurer determines the degree of disability.

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag als de verzekerde overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van de erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Extra informatie

The heirs receive an amount if the insured dies as a result of an accident. You can also appoint someone else instead of the heirs.

Uitgebreide dekking

Er is een aanvulende dekking van € 1.000 voor medische kosten. En er is een dekking van € 300,- voor tandheelkundige kosten voor kinderen tot 18 jaar. Wij vergoeden alleen door het ongeval noodzakelijke medische kosten voor zover deze voor uw eigen rekening zijn.

Extra informatie

There is an additional coverage of € 1,000 for medical expenses. And there is a coverage of € 300.00 for dental costs for children up to the age of 18. We will only reimburse medical costs necessary due to the accident insofar as these are for your own account.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol, drugs of medicijnen.

Extra informatie

If you have caused the accident on purpose. Or if it is a result of abuse of alcohol, drugs or medication.

Gevaarlijke sporten

De verzekerde kan geen beroep doen op de verzekering als het ongeval het gevolg is van het beoefenen van een gevaalijke sport.

Extra informatie

The insured can not rely on the insurance if the accident is the result of practicing a dangerous sport.

Ziekte, letsel en (psychische) aandoeningen

De verzekerde kan geen beroep doen op de verzekering als het ongeval het gevolg is  van een ziekte, letsels, abnormale lichamelijke of geestelijke toestand van de verzekerde. Of van een psychische aandoening van de verzekerde van welke aard ook.

Extra informatie

The insured can not rely on the insurance if the accident is the result of an illness, injury, abnormal physical or mental condition of the insured person. Or of a mental illness of the insured person of any kind.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Extra informatie

You will find a complete overview of the exclusions in the policy conditions.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het verzekerd bedrag voor verzekerden ouder dan 70 of jonger dan 16 jaar is € 15.000,-.

Extra informatie

The insured amount for insured persons older than 70 or younger than 16 years is € 15.000,-.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

You have worldwide coverage.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

When you apply for the insurance, you must answer our questions honestly. You must do as much as possible to prevent and limit damage. Report damage as soon as possible. And pass on changes in your situation as quickly as possible.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

You can choose whether you pay the premium monthly, quarterly, half-yearly or once a year. You can pay by direct debit. Or you transfer the amount yourself. With monthly payment, direct debit is mandatory.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Extra informatie

The insurance starts on the date stated on the policy schedule. Do you not pay the premium on time? Then we can stop the insurance. The insurance also stops when you return to your country of origin.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst,  kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

After the first year, and upon return to your country of origen, you can cancel the insurance daily via your advisor.