Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. De maximale reisduur is 90 dagen per reis. In Nederland bent u alleen op reis als er een betaalde en vooraf geboekte overnachting is.

Extra informatie

This insurance reimburses damage if you are traveling. The continuous travel insurance is valid throughout the year. The maximum travel period is 90 days per trip. For coverage in the Netherlands there must be a paid and pre-booked overnight stay.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van De Goudse Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis of extra verblijfskosten, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

You always get assistance from De Goudse Alarmcentrale. In the event of an accident or illness, we will arrange and reimburse transportation to your home or extra accommodation costs, assistance to your family and repatriation.

Medisch

U heeft recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat u een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

You are entitled to reimbursement of costs for urgent and unexpected medical treatment abroad. It is necessary that you have a Dutch health insurance. The mandatory excess of your health insurance is also covered.

Bagage

U bent verzekerd tegen schade door diefstal, beschadiging of verlies. Uw spullen zijn verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 3.000. Sommige spullen hebben een lager maximaal bedrag. Geld is verzekerd tot maximaal € 250. Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

You are entitled to reimbursement if your luggage gets stolen, damaged or lost. You will be compensated for their current market value up to a maximum of € 3,000. Some items have a lower maximum amount. Money is insured up to € 250. We use a devaluation list to determine the current market value. You find this list on our website.

Bijzondere sporten

Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of duiken? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op uw zorgverzekering. Ook schade aan eigen of huurmateriaal is verzekerd tot € 900,-.

Extra informatie

Are you going on a winter sport or diving or another adventures sport? Then we reimburse medical expenses in the event of an accident, in addition to your health insurance. Damage to your own or to rental equipment is also insured up to € 900,-.

Ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een bedrag uit.

Extra informatie

With the Accident cover you are insured in case of permanent disability or death due to an accident. We then pay a one-off amount.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding. De maximale vergoeding is € 2.500,- per persoon en € 8.750,- per reis.

Extra informatie

This cover will reimburse the costs that the travel agency or tour operator will charge you in the event of a cancellation. You will also be reimbursed if you have to cancel a trip early or if you have a delay on the outward journey of more than 8 hours. The maximum reimbursement is € 2,500 per person and € 8,750 per journey.

Reisadvies van de overheid

Ook als uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse heeft bent u verzekerd.

Extra informatie

You are also insured if your destination has a negative travel advice from the Ministry of Foreign Affairs.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Als de schade samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Als u ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Als de schade onstaat tijdens een zakelijke reis.

Extra informatie

Among other things if you are careless with your belongings. If the damage is related to the use of alcohol or drugs. If there is intent or deliberate recklessness. If you deliberately try to mislead us (fraud). If the damage occurs during a business trip.

 

Pech op reis

Pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, is niet verzekerd.  Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Breakdown with own transport, such as car, camper, motorcycle or boat, is not insured. Damage to or theft of your vehicle is also not insured.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is uw bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Is your luggage missing or did it got stolen? Immediately report this to the police in the place where the incident took place. Has your luggage been damaged or dit it get lost during transport, for instance during a flight? Then alwyas get a P.I.R. (Property Irregularity Report) from the carrier. When you don't do this there maybe no entitlement to a benefit.

Eigen risico

Er is een eigen risico voor Bagage van € 50,- per gebeurtenis.

Extra informatie

 An excess of € 50 per incident applies for Luggage..

Vooraf contact opnemen met de Alarmcentrale

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met De Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 555.

Extra informatie

In case of repatriation, hospital admission and on previous return on medical grounds, you should contact De Goudse Alarmcentrale in advance. The telephone number is +31 182 544 555.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

You have worldwide coverage.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

When you apply for the insurance, you must answer our questions honestly.
You must do as much as possible to prevent and limit damage (take good care of your belongings). Do you have any damage? Please inform us as soon as possible, this can be
done via claims@goudse.com. And pass on changes in your situation as quickly as possible.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

You can choose whether you pay the premium monthly, quarterly, half-yearly or once a year. You can pay by direct debit. Or you transfer the amount yourself. With monthly payment, direct debit is mandatory.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Extra informatie

The insurance starts on the date stated on the policy schedule. Do you not pay the premium on time? Then we can stop the insurance. The insurance also stops when you return to your country of origin.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst,  kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

After the first year, and upon return to your country of origen, you can cancel the insurance daily via your advisor.