Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoed onverwachte reiskosten en de kosten van repatriering van het stoffelijk overschot.

Extra informatie

This insurance reimburses unexpected travel costs and the cost of repatriation of mortal remains.

Wat is verzekerd?

De kosten voor repatriering en extra reiskosten.

Extra informatie

The costs of repatriation and extra travel costs.

Verzekerd bedrag

De maximale vergoeding voor het repatrieren van het stoffelijk overschot is € 10.000,-. De maximale vergoeding voor extra reis- en verblijfkosten is € 5.000,-.

Extra informatie

The maximum reimbursement for the repatriation of the mortal remains is € 10.000,-. The maximum reimbursement for extra travel and accomodation costs is € 5.000,-.

Extra reis- en verblijfkosten

We vergoeden extra reis- en verblijfkosten als een verzekerde ernstig ziek is of bij een overlijden. U kunt dan twee familieleden uit het buitenland laten overkomen. Wanneer een familielid in het buitenland ernstig ziek is of is overleden vergoeden we uw reis-en verblijfkosten. In de polisvoorwaarden leest u de voorwaarden en vergoedingen.

Extra informatie

We reimburse extra travel and accomodation expenses if an insured person is seriously ill or has died. The cost of two family members coming in from abroad are compensated. When a family member abroad is seriously ill or has died, we reimburse your travel and accommodation expenses. You can read the conditions and reimbursements in the policy conditions.

 

Repatriering van het stoffelijk overschot

We vergoeden de kosten voor het transport van het stoffelijk lichaam naar het thuisland. Wanneer de uitvaart in nedlerand plaatsvindt betalen we de uitvaartkosten tot maximaal het bedrag dat de repatriering naar het thuisland zou kosten.

Extra informatie

We reimburse the costs of transporting the mortal remains to the home country. When the funeral takes place in the Netherlands, we pay the funeral expenses up to a maximum of the amount that the repatriation to the home country would cost.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Kosten die op het moment van afsluiten van de verzekering niet onzeker zijn. En schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Extra informatie

Costs that are not uncertain at the time the insurance is taken out. And damage occured because the insured:
- commits a crime;
- possesses or uses weapons;
- acts intentionally or consciously recklessly;
- participates in fights;
- used alcohol or drugs;
- exercising dangerous / professional sports.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

There is no excess applicable.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Extra informatie

You have worldwide coverage.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

When you apply for the insurance, you must answer our questions honestly.
You must do as much as possible to prevent and limit damage (take good care of your belongings). Do you have any damage? Please inform us as soon as possible, this can be
done via claims@goudse.com. And pass on changes in your situation as quickly as possible.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

You can choose whether you pay the premium monthly, quarterly, half-yearly or once a year. You can pay by direct debit. Or you transfer the amount yourself. With monthly payment, direct debit is mandatory.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Extra informatie

The insurance starts on the date stated on the policy schedule. Do you not pay the premium on time? Then we can stop the insurance. The insurance also stops when you return to your country of origin.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst,  kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

After the first year, and upon return to your country of origen, you can cancel the insurance daily via your advisor.