Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoed onverwachte reiskosten en de kosten van repatriering van het stoffelijk overschot.

Wat is verzekerd?

De kosten voor repatriering en extra reiskosten.

Verzekerd bedrag

De maximale vergoeding voor het repatrieren van het stoffelijk overschot is  10.000,-. De maximale vergoeding voor extra reis- en verblijfkosten is  5.000,-.

Extra reis- en verblijfkosten

We vergoeden extra reis- en verblijfkosten als een verzekerde ernstig ziek is of bij een overlijden. U kunt dan twee familieleden uit het buitenland laten overkomen. Wanneer een familielid in het buitenland ernstig ziek is of is overleden vergoeden we uw reis-en verblijfkosten. In de polisvoorwaarden leest u de voorwaarden en vergoedingen.

Repatriering van het stoffelijk overschot

We vergoeden de kosten voor het transport van het stoffelijk lichaam naar het thuisland. Wanneer de uitvaart in nedlerand plaatsvindt betalen we de uitvaartkosten tot maximaal het bedrag dat de repatriering naar het thuisland zou kosten.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Kosten die op het moment van afsluiten van de verzekering niet onzeker zijn. En schade ontstaan doordat de verzekerde: - een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst, kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.