Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij o.a. om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, of aanrijding.

Wat is verzekerd?

Uw gebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing en vandalisme.

Verzekerd bedrag

Uw gebouw is verzekerd tot een maximumbedrag, de herbouwwaarde. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast op basis van een index. Als de schade te repareren is, vergoeden we die kosten, anders de herbouwwaarde. In sommige gevallen wordt op basis van verkoopwaarde of sloopwaarde schade afgewikkeld. Dat is verder in de polisvoorwaarden geregeld.

Extra kosten na schade

Na schade worden extra kosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Dat zijn opruimingskosten en kosten van noodvoorzieningen. Ook extra herstelkosten, gemaakt op last van de overheid, worden vergoed. 

Schroeischade meeverzekerd

Schade door schroeien, zengen en smelten als gevolg van hitte- uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp, of de aanraking daarmee is verzekerd.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw bestraten, aanleggen van de beplanting of de tuin na schade is verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. U krijgt deze extra kosten niet vergoed als de schade is veroorzaakt door storm, neerslag, diefstal of vandalisme.

Glas

Verzekerd is breuk van glas van woon- en gemeenschappelijke ruimtes. Hieronder wordt ook verstaan kunststof in dakramen en lichtkoepels om licht door te laten. Tevens verzekerd breuk van glas in windschermen of balkonafscheidingen tot € 250,- per stuk (geen eigen risico). Deze dekking geldt niet voor dat deel van het gebouw dat in gebruik is voor bedrijfsmatige doeleinden, dat kunt u aanvullend meeverzekeren.

Inventaris VvE meeverzekerd

Tot een maximum van € 10.000,- is verzekerd schade aan inventaris die eigendom is van uw Vereniging van Eigenaren.

Meerwerk meeverzekerd

Schade aan meerwerk aan woonappartementen is op deze verzekering meeverzekerd tot maximaal 20% van de herbouwwaarde van het individuele woonappartement. Onder meerwerk verstaan we verbeteringen die een eigenaar zelf in zijn eigen appartement heeft aangebracht.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door een aardbeving.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Wij keren niet uit  bij schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen.

Schade door grondwater

Schade door grondwater is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 500,-. Maar er is geen eigen risico bij schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag of overspanning na bliksem. Voor glasschade is het eigen risico € 250,- (niet voor windschermen of balkonafscheidingen). 

Actieve bestuurders VvE

U heeft geen dekking voor schade en/of kosten die het directe of indirecte gevolg zijn van het ontbreken van actieve bestuurders van de VvE.

Reservefonds en eigen vermogen

U heeft geen dekking voor schade en/of kosten die het directe of indirecte gevolg zijn van het ontbreken van een onderhouds- of reservefonds en/of een negatief eigen vermogen.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwaraal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.