Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten als uw huwelijk niet kan doorgaan of moet worden uitgesteld door een onzekere gebeurtenis zoals omschreven onder ‘wat is verzekerd’.

Extra informatie

Onder huwelijk wordt verstaan:

-  De voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor de burgerlijke stand.

-  De kerkelijke inzegening van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

-  De viering van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

-  Een jubileum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat is verzekerd?

U overkomt een zeer ernstig ongeval, wordt zeer ernstig ziek of komt te overlijden.

Een van de bij het huwelijk betrokkenen overkomt een zeer ernstig ongeval, wordt zeer ernstig ziek of komt te overlijden binnen drie maanden voor het huwelijk.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 100.000,-. 

Andere voorbeelden van 'Wat is verzekerd?'

De toegangswegen tot de locatie van het huwelijk zijn niet meer bruikbaar. Hierbij is het van belang dat dit niet bekend was bij het afsluiten van de verzekering.

Door extreme weersomstandigheden wordt het openbaar vervoer in Nederland geheel of bijna geheel stilgelegd.

De locatie van het huwelijk wordt door een van buiten komend onheil ongeschikt om het huwelijk te vieren. Bijvoorbeeld doordat brand of een flinke storm schade toebrengt aan de locatie.

Het bedrijf dat de catering of de horeca verzorgt voor het huwelijk gaat onvoorzien failliet.

Welke kosten vergoeden wij?

Deze verzekering dekt de kosten van:

- (gehuurde) bruidskleding (ook van bruidskinderen);

- gehuurd trouwvervoer;

- de gehuurde trouwlocatie en catering;

- de ingehuurde foto-/videograaf;

- en ook andere naar redelijkheid gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor het opnieuw drukken van kaarten.

Lees voor de exacte dekkingen de voorwaarden.

De verzekering dekt ook schade tot maximaal € 2.500,- aan:

- kleding (zowel gekocht als gehuurd) van uzelf, uw partner en bruidskinderen, vanaf een week voor de datum van het huwelijk tot en met de dag van het huwelijk;

- huwelijkscadeaus als gevolg van een van buiten komend onheil, op de dag van het huwelijk en de eerste dag na het huwelijk.

Wat is niet verzekerd?

  • Het niet of niet op tijd kunnen boeken van de locatie voor het huwelijk.

Schade ontstaan door het niet op tijd verkrijgen van vergunningen of het intrekken van vergunningen.

Schade die direct of indirect het gevolg is van een zwangerschap of bevalling. Een uitzondering hierop is als er sprake is van complicaties bij de zwangerschap van de bruid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij keren geen schadevergoeding uit:

-  als u of een van de betrokkenen zeer ernstig ziek is, terwijl u of de betrokkene al bij het aanvragen van de verzekering op de hoogte was van deze zeer ernstige ziekte;

-  bij het overlijden van u of een betrokkene, als gevolg van een zeer ernstige ziekte die bij het aanvragen van de verzekering al bekend was.

Eigen risico

Er is geen eigen risico

Epidemie/pandemie

Wij keren maximaal 10% van het verzekerd bedrag uit als er een onvoorziene epidemie of pandemie is uitgebroken en uw huwelijk moet hierdoor worden afgebroken, uitgesteld of afgelast.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt alleen als het huwelijk in Nederland plaatsvindt en de verzekeringnemer in Nederland woont.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie betaalt via een automatische incasso, via uw adviseur of u maakt zelf het bedrag over. De dekking van deze verzekering gaat in zodra u de premie heeft betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking van deze verzekering begint op het moment dat de aanvraag is geaccepteerd en de premie is betaald en eindigt de dag na het huwelijk.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf de dag na het huwelijk.