Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, blikseminslag, ontploffing, diefstal en vandalisme na braak, water, neerslag, storm en lekkage, rook, roet, stoom, afpersing en beroving en waterschade door aquariumbreuk.

Wat is verzekerd?

Bijna alle spullen in uw huis, bijvoorbeeld meubels. Voor (audio-)apparatuur is een maximum vergoeding van toepassing meeverzekerd. Voor sieraden, verzamelingen en waardevolle spullen kunt u een aanvullende dekking afnemen.

Extra informatie

U kunt zich in Europa aanvullend verzekeren voor huurdersaansprakelijkheid. In sommige landen kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de gehuurde woning. Hiermee is er dekking voor schade veroorzaakt door brand, bevroren leidingen van de centrale verwarmingsinstallatie, water dat lekt van de (vaat)wasmachine of centrale verwarmingsinstallatie.

Verzekerd bedrag

Op het polisblad staat het verzekerd bedrag genoemd. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage. Lees meer hierover in de polisvoorwaarden en de afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Lijfsieraden, kostbaarheden en verzamelingen kunt u tegen extra premie meeverzekeren.  Er is alleen dekking in de woning.

Keuze: (Audio-) apparatuur

We vergoeden de dagwaarde van uw apparatuur. Zijn uw spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde. De maximale vergoeding is € 3.000,-.

Extra informatie

U kunt aanvullend verzekeren tot een hoger verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door natuurgeweld, schade door achterstallig onderhoud, schade tijdens verbouwing, voorzienbare schade, schade ontstaan in verband met illegale activiteiten, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt is die niet verzekerd. Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Spullen buiten huis

Alleen de volgende spullen zijn verzekerd in uw tuin. tuinmeubels, tuingereedschap, buitenlantaarns, vlaggenstokken, wasgoed, zonwering en beveiligingsinstallaties. Verder verzekeren we geen spuillen buiten uw huis.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Reparatiekosten bij waterschade

Wij vergoeden de reparatiekosten van daken, balkons, dakgoten en afvoerpijpen om de oorzaak van waterschade op te heffen niet. De gevolgschade is wel gedekt, als het een gedekte gebeurtenis is.

Tijdens het transport

Er is geen dekking tijdens het transport van de inboedel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Uw kunt kiezen uit een eigen risico van € 250,- of van € 500,- per verzekeringsjaar.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel op het opgegeven adres, zolang u de woning bewoont.

Extra informatie

U moet ons daarom informeren als u verhuist, de woning langer dan twee maanden niet bewoond wordt; de woning leeg komt te staan of de woning verhuurd wordt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. in de polisvoorwaarden ziet u welke wijzigingen u direct moet doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar en bij terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.