Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, blikseminslag, ontploffing, diefstal en vandalisme na braak, water, neerslag, storm en lekkage, rook, roet, stoom, afpersing en beroving en waterschade door aquariumbreuk.

Wat is verzekerd?

Bijna alle spullen in uw huis, bijvoorbeeld meubels. Voor (audio-)apparatuur is een maximum vergoeding van toepassing. Voor sieraden, verzamelingen en waardevolle spullen kunt u een aanvullende dekking afnemen.

Verzekerd bedrag

Uw inboedel is verzekerd op basis van gegevens die bij het afsluiten zijn opgegeven. Op het polisblad staat het verzekerd bedrag genoemd. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage. Lees meer hierover in de polisvoorwaarden en de afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Als wij een expert inschakelen, dan mag u dat ook zelf doen. Als u daarvoor kiest, laat u ons dit dan vóór de schadevaststelling weten.

Keuze: sieraden

Lijfsieraden, kostbaarheden en verzamelingen kunt u tegen extra premie meeverzekeren. Er is alleen dekking in de woning.

Keuze: (Audio-) apparatuur

We vergoeden de dagwaarde van uw apparatuur. Zijn uw spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde. De maximale vergoeding is  3.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij door achterstallig onderhoud, schade tijdens verbouwing, voorzienbare schade, schade ontstaan in verband met illegale activiteiten, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt is die niet verzekerd. Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Spullen buiten huis

Alleen de volgende spullen zijn verzekerd in uw tuin: tuinmeubels, tuingereedschap, buitenlantaarns, vlaggenstokken, wasgoed, zonwering en beveiligingsinstallaties. Verder verzekeren we geen spullen buiten uw huis.

Natuurgeweld

Wij keren niet uit bij schade door natuurgeweld.

Reparatiekosten bij waterschade

Wij vergoeden de reparatiekosten van daken, balkons, dakgoten en afvoerpijpen om de oorzaak van waterschade op te heffen niet.

Tijdens het transport

Er is geen dekking tijdens het transport van de inboedel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Uw kunt kiezen uit een eigen risico van  250,- of van  500,- per verzekeringsjaar.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Aanbouw en verbouw

Bij aanbouw en verbouw is uw inboedel gewoon verzekerd. Maar als uw woonhuis tijdens de aanbouw of verbouw onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Onbewoond

Is uw woning langer dan 3 maanden onbewoond? Dan bent u beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel op het opgegeven adres, zolang u de woning bewoont.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. in de polisvoorwaarden ziet u welke wijzigingen u direct moet doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij definitieve terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.