Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag en inbraak, of als een kind per ongeluk bijvoorbeeld een lamp breekt

Extra informatie

If the contents are situated in the home, we will reimburse the damages ensuing from an unexpected incident. Therefore, you are insured in the event of fire, lightning strike, explosion, precipitation and burglary, and for instance when a child breaks a lamp by accident.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels. Er geldt een maximale vergoeding voor geld, sieraden, audio-, video- en computerapparatuur, collecties, antiek, kunst en instrumenten. Vaartuigen, caravans, aanhangwagens, motorvoertuigen en toebehoren, indien deze zich in de woning bevinden. En voor eigendom van anderen. Zie de polisvoorwaarden.

Extra informatie

All items in your home, such as furniture. A maximum reimbursement applies for money, body jewellery, audio, video and computer equipment, valuable belongings such as collections, antiques, art and instruments. Vessels, caravans, trailers and motor vehicle parts and accessories, if these are situated in the home. And for property of others. See Terms and Conditions.

Verzekerd bedrag

Op het polisblad staat het verzekerd bedrag genoemd. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage. Lees meer hierover in de polisvoorwaarden en de afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

The insured amount is mentioned on the policy schedule. We reimburse damage on the basis of new value, but can deduct an amount here due to aging or wear and tear. Read more about this in the policy conditions and the depreciation list.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Do you disagree with the damage assessment by our expert? Then you can also call in an expert yourself. Please contact us in advance about the reimbursement of these costs.

Keuze: sieraden

Verzekerd tot maximaal € 5.000.

Extra informatie

Insured up to € 5.000.

Keuze: (Audio-) apparatuur

We vergoeden de dagwaarde van uw apparatuur. Zijn uw spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde. De maximale vergoeding voor (audio-) apparatuur is € 15.000.

Extra informatie

We reimburse the current market value of your equipment. Are your items less than 1 year old? Then you get the new value. The maximum reimbursement for (audio) equipment is € 15.000.

Spullen buiten huis

Er is alleen dekking als de inboedel zich op het perceel bij het huis bevindt of als de inboedel is bevestigd aan de buitenkant van uw huis. Hiervoor geldt dezelfde dekking als binnenshuis, maar met uitsluitingen voor schade veroorzaakt door stormen, water (zware lokale) neerslag, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme.

Extra informatie

If you have household contents outside the home but on the parcel on which the home is situated or if the household contents are attached to the exterior of your home, then the same cover applies as in the home, with the exception of damage caused by storms, water (heavy local) precipitation, theft, attempted theft and vandalism.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw inboedel is niet verzekerd als deze zich niet in het huis of op het perceel bij het huis bevinden. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Extra informatie

Your household contents are not insured if they are not in the house or on the parcel on which the home is situated. We do not reimburse damages in the event of an earthquake, flooding, wear or construction faults.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een telefoon in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Extra informatie

Damage to your household contents due to falling and bumping is not insured. For example, a cupboard that falls over and gets damaged. Or a phone in your pocket that gets damagaed because you bump against the corner of a table.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade aan uw inboedel is niet altijd gedekt. Zo zijn bijvoorbeeld reparatiekosten aan daken, balkons, dakgoten en regenpijpen om de oorzaak van waterschade op te lossen niet gedekt. De gevolgschade is wel gedekt. Lees uw polisvoorwaarden voor alle informatie. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Water damage to the household contents is not always covered. For instance costs of repair to roofs, balconies, gutter and drainpipes for the purposes of eliminating the cause of water damage is not covered. However, consequential damages are covered. Check your policy conditions for all the information. Or ask your insurance advisor for advice.

Eigen risico

€ 250 per gebeurtenis.

Extra informatie

€ 250 excess per incident.

Inboedel in uw auto

Als iemand uw inboedel steelt uit een goed afgesloten auto en er sprake van braak, dan vergoeden wij maximaal € 250, - per gebeurtenis. Deze dekking is ook van toepassing als u een dagtripje naar het buitenland maakt en de schade zich buiten Nederland voordoet.

Extra informatie

If someone steals your household contents from a well-locked car and there is burglary, then we will reimburse a maximum of € 250 per incident. This cover also applies if you make a day trip abroad from The Netherlands and the damage occurs outside of The Netherlands.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Extra informatie

This insurance covers damage to your household contents in your home in the Netherlands.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

When you apply for the insurance, you must answer our questions honestly. You must do as much as possible to prevent and limit damage. Report damage as soon as possible. And pass on changes in your situation as quickly as possible.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Extra informatie

You can choose whether you pay the premium monthly, quarterly, half-yearly or once a year. You can pay by direct debit. Or you transfer the amount yourself. With monthly payment, direct debit is mandatory.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Extra informatie

The insurance starts on the date stated on the policy schedule. Do you not pay the premium on time? Then we can stop the insurance. The insurance also stops when you return to your country of origin.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst,  kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

After the first year, and upon return to your country of origen, you can cancel the insurance daily via your advisor.