Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, blikseminslag, ontploffing, neerslag en inbraak, of als een kind per ongeluk bijvoorbeeld een lamp breekt

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels. Er geldt een maximale vergoeding voor geld, sieraden, audio-, video- en computerapparatuur, collecties, antiek, kunst en instrumenten. Vaartuigen, caravans, aanhangwagens, motorvoertuigen en toebehoren, indien deze zich in de woning bevinden. En voor eigendom van anderen. Zie de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Op het polisblad staat het verzekerd bedrag genoemd. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage. Lees meer hierover in de polisvoorwaarden en de afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Verzekerd tot maximaal  5.000.

Keuze: (Audio-) apparatuur

We vergoeden de dagwaarde van uw apparatuur. Zijn uw spullen minder dan 1 jaar oud? Dan krijgt u de nieuwwaarde. De maximale vergoeding voor (audio-) apparatuur is  15.000.

Spullen buiten huis

Er is alleen dekking als de inboedel zich op het perceel bij het huis bevindt of als de inboedel is bevestigd aan de buitenkant van uw huis. Hiervoor geldt dezelfde dekking als binnenshuis, maar met uitsluitingen voor schade veroorzaakt door stormen, water (zware lokale) neerslag, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme.

Wat is niet verzekerd?

Uw inboedel is niet verzekerd als deze zich niet in het huis of op het perceel bij het huis bevinden. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een telefoon in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade aan uw inboedel is niet altijd gedekt. Zo zijn bijvoorbeeld reparatiekosten aan daken, balkons, dakgoten en regenpijpen om de oorzaak van waterschade op te lossen niet gedekt. De gevolgschade is wel gedekt. Lees uw polisvoorwaarden voor alle informatie. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

 250 per gebeurtenis.

Inboedel in uw auto

Als iemand uw inboedel steelt uit een goed afgesloten auto en er sprake van braak, dan vergoeden wij maximaal  250, - per gebeurtenis. Deze dekking is ook van toepassing als u een dagtripje naar het buitenland maakt en de schade zich buiten Nederland voordoet.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst, kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.