Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten van een tandheelkundige behandeling.

Wat is verzekerd?

We vergoeden 80% van de kosten voor tandheelkundige behandelingen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 1.500,- per verzekerde per verzekeringsjaar.

Wat is niet verzekerd?

Algemene uitsluitingen

Schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- opzettelijk of bewuste roekeloos handelt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- alcohol of drugs gebruikt;
- gevaarlijke/professionele sporten uitoefent.

Behandelingen die niet worden vergoed

Orthodontie en puur esthetische behandelingen, zoals het bleken van tanden en kiezen,

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekerde is in de eerste twaalf maanden van deze verzekering niet verzekerd voor de kosten van paradontale behandelingen en het plaatsen van kronen, bruggen en implantaten.

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijd dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Heeft u tandheelkundige kosten? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Deze verzekering is alleen beschikbaar in combinatie met de Ziektekostenverzekering uit het Expat Pakket Individueel.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.