Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die een au pair kan oplopen of veroorzaken gedurende de periode dat zij als au pair in Nederland is en tijdens vakanties van maximaal 31 dagen. De verzekering geldt voor de duur van het verblijf. Het gastgezin sluit deze verzekering af.

Wat is verzekerd?

De au pair krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk, ziekte of bij overlijden van de au pair regelen en vergoeden we vervoer naar het thuisland. Ook als in het thuisland een familielid overlijd of levensbedreigend ziek is vergoeden we de reiskosten.

Medisch

De dekking Geneeskundige kosten Additional vergoedt de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling aanvullend op de zorgverzekering. Hieronder valt ook het verplichte eigen risico.
 

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 2.000,- met de Standaarddekking en € 2.500,- met de Superdekking. Er geldt een eigen risico van € 75 (Standaard) of van € 50 (Super) per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Alleen op de Superdekking is schade en diefstal van een telefoon en aan spullen die tijdens het verblijf zijn gekocht verzekerd.

Bijzondere sporten

Ga de au pair bijvoorbeeld op wintersport of duiken? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Ook schade aan eigen of huurmateriaal is verzekerd tot € 1.000 (Standaard) of € 1.250 (Super).

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.
De maximale vergoeding bij invaliditeit is:
- Standaarddekking € 15.000
- Superdekking € 30.000
De uitkering bij overlijden is:
- Standaarddekking € 3.000
- Superdekking € 6.000

Extra informatie

Wanneer de verzekerde een ongeval heeft als bestuurder van een motor, scooter of brommer is de maximale vergoeding € 2.250.

Reisadvies van de overheid

Gaat de au pair met vakantie? En gaat ze naar een bestemming met een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is de reis wel verzekerd. Maar schade die direct gevolg is van een molestsituatie is dan niet verzekerd.

Keuze: Medische kosten zonder Nederlandse Basisverzekering

Geneeskundige kosten All-in vergoedt de kosten van een spoedeisende of onverwachte
medische behandeling zonder dat er een zorgverzekering is. Bij een tijdelijk verblijf in het thuisland is gedrurende maximaal 31 dagen dekking.

Aansprakelijkheid

Als uw au pair aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen of personen regelen wij de afhandeling voor haar. Als blijkt dat ze aansprakelijk is, vergoeden we de schade tot maximaal € 150.000. Het eigen risico is € 150.

Extra informatie

Voor verlies van of beschadiging aan eigendommen van het gastgezin geldt:
- De Standaarddekking vergoedt alleen schade buiten de au pair werkzaamheden (maximaal € 1.000). 
- De Superdekking vergoedt schade tijdens (maximaal € 1.000) en buiten (maximaal € 1.000) de au pair werkzaamheden.
- Schade aan of veroorzaakt met een fiets is uitgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • De au pair is niet verzekerd als ze onzorgvuldig met haar spullen omgaat. Of bij fraude.

Pech op reis

Pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot is niet verzekerd. Schade aan of diefstal van een vervoermiddel is ook niet verzekerd.

Kortlopende annuleringsverzekering

Niet van toepassing

Schade die te voorzien was

Schade die redelijkerwijs te voorzien was door verzekerde op het moment van het afsluiten van de verzekering. Bijvoorbeeld als op moment van aanvragen een medische aandoening bekend was of kon zijn of als bekend was dat er medische kosten gemaakt zouden gaan worden tijdens de verzekerde periode.

Diverse schade oorzaken waarvoor geen dekking is

Onder andere kosten als gevolg van de volgende gebeurtenissen zijn niet verzekerd:
- gevaarlijke sporten;
- psychische aandoeningen;
- alcohol of drugs;
- zwangerschap of bevalling;
- abortus.

Overige uitsluitingen

Voor elke dekking kunnen aanvullende uitsluitingen van toepassing zijn. In de polisvoorwaarden staat precies wat er is uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De volgende eigen risico's zijn van toepassing.
Standaardekking:
- Bagage € 75
- Aansprakelijkheid € 150
- Geneeskundige kosten All-in € 50.
Superdekking:
- Bagage € 50
- Aansprakelijkheid € 150
- Geneeskundige kosten All-in geen.

Waar ben ik gedekt?

De au pair is vezrekerd tijdens haar reis naar Nederland, haar verblijf in Nederland en tijdens de reis terug naar haar thuisland. Daarnaast is er wereldwijd dekking tijdens vakanties van maximaal 31 dagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U en de au pair moeten zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in haar situatie zo snel mogelijk aan ons door. Bij schade mailt u ons zo snel mogelijk op claims@goudse.com.

Wanneer en hoe betaal ik?

Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum en stopt automatisch op de einddatum op het polisblad. Gaat de au pair eerder weg dan gepland? Dan stoppen we de verzekering op de dag dat ze vertrekt. U krijgt de premie voor niet ‘gebruikte’ volledige maanden terug.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de opgegeven datum waarop de au pair vertrekt.