Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc. We vergoeden kostprijs, als u geen gebruikt maakt van rechtshulpverleners van SRK is de maximale vergoeding € 20.000,-.

Extra informatie

With this insurance you will receive legal assistance from SRK Rechtsbijstand in the event of an unexpected conflict. You will also be reimbursed for litigation costs, costs of independent experts etc. We reimburse the cost price. If you do not use SRK legal assistance providers, the maximum reimbursement is € 20.000,-.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor juridische geschillen waarbij u als particulier betrokken bent. Er is bijstand voor de volgende rechtsgebieden: verhaalsrecht, contractsrecht, strafrecht voor verkeersdelicten, arbeids- en sociaalrecht, familie- en personenrechtsbijstand. En u kunt SRK om schriftelijk juridisch advies vragen.

Extra informatie

This insurance provides cover for legal disputes in which you are involved as a private individual. There is assistance for the following jurisdictions: redress law, contract law, criminal law for traffic offenses, labor and social law, family and personal assistance. And you can ask SRK for one-off written recommendations.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

Legal assistance if you want to recover personal injury from someone else. For example, after a collision, an accident at work, or a medical mistake.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Legal assistance in conflict with employer or benefits agency.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Extra informatie

Legal assistance if you have a conflict about items you buy. Or for instance about a holiday booking or with a service provider (energy and telecom).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd. U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Extra informatie

Legal assistance with a conflict about a legacy. In case of divorce, only mediation is insured. You will only receive legal assistance if the deceased has died after your legal expenses insurance has started.

Strafzaken in verband met verkeersdeelname

Juridische hulp voor een strafzaak die verband houd met uw deelname aan het verkeer in de landen die op uw groene kaart staan en niet zijn doorgestreept.

Extra informatie

Legal assistance for a criminal case that relates to your participation to traffic in the countries that are on your green card and have not been crossed out.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

If you report the conflict too late. Also design and existing conflicts are excluded. Just like business conflicts.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Legal assistance if you want to recover damages that you have incurred in traffic. For example, damage to your car by someone else.

Wonen

Een conflict met een vereniging van eigenaren, huurders, kopers of bewoners van appartementen, huizen of andere onroerende zaken.

Extra informatie

A conflict with an association of owners, tenants, buyers or residents of apartments, houses or other real estate.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Extra informatie

Legal assistance in an appeals procedure against the tax authorities. Or in a conflict about a second home abroad or asset management.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten? Dan kunt u beroep doen op rechtsbijstand. Ontstaat het geschil voor of tijdens de wachttermijn? Dan dekt de verzekering uw rechtsbijstand niet. Na de ingangsdatum van de verzekering geldt een wachttermijn van drie maanden. En van drie jaar voor mediation.

Extra informatie

Do you have a legal dispute about a written agreement that you have concluded? Then you can appeal to legal assistance. Does the dispute arise before or during the waiting period? Then the insurance does not cover your legal assistance. A waiting period of three months applies after the commencement date of the insurance. And three years for mediation.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die de rechtshulpverlener maakt voor jouw juridische hulp. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 225 gaat.

Extra informatie

There is a maximum cost to the legal aid provider for your legal assistance. You will not receive legal assistance if your case is less than € 225.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij geldt een maximale vergoeding van 20.000,-.

Extra informatie

If your dispute comes to court, you may choose a legal assistance provider yourself. A maximum reimbursement of € 20,000 applies.

Conflict met de buren

De maximale vergoeding voor een conflict met de buren is € 20.000,-.

Extra informatie

The maximum compensation for a conflict with the neighbors is € 20,000.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

You have worldwide coverage.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

When you apply for the insurance, you must answer our questions honestly. You must do as much as possible to prevent and limit damage. Report damage as soon as possible. And pass on changes in your situation as quickly as possible.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Extra informatie

You can choose whether you pay the premium monthly, quarterly, half-yearly or once a year. You can pay by direct debit. Or you transfer the amount yourself. With monthly payment, direct debit is mandatory.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar uw land van herkomst.

Extra informatie

The insurance starts on the date stated on the policy schedule. Do you not pay the premium on time? Then we can stop the insurance. The insurance also stops when you return to your country of origin.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkeer naar het land ven herkomst,  kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

After the first year, and upon return to your country of origen, you can cancel the insurance daily via your advisor.