Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?

Als een werknemer door arbeidsongeschiktheid niet kan werken, moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit voor maximaal 104 weken.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract en oproepkrachten. Uw werknemers zijn verzekerd tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Extra informatie

Verzekerd zijn alle werknemers. Dit zijn personen die een arbeidsovereenkomst met u hebben en daardoor verplicht verzekerd zijn voor de WIA. Bij een arbeidsovereenkomst moet er een gezagsverhouding zijn. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn daarom bijvoorbeeld niet meeverzekerd.

Poortwachterproof

Een eventuele loonsanctie die u door het UWV krijgt opgelegd wordt vergoed als u de door de arbodienst en ons gegeven adviezen opvolgt.

Interventievergoeding

Wij vergoeden de kosten voor re-integratie-interventies volledig als deze geadviseerd zijn door de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige en goedgekeurd zijn door de casemanager.

Extra informatie

De interventie moet als doel hebben het geheel of gedeeltelijk herstellen van het arbeidsvermogen van de arbeidsongeschikte werknemer. De casemanager heeft de rol om in nauw overleg met de bedrijfsarts (en/of andere betrokkenen) de juiste interventie in te zetten. Daarbij wordt ook een afweging gemaakt of de investering opweegt tegen de verwachte baten.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wanneer deze zijn meeverzekerd vergoeden we ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Extra informatie

Deze werkgeverslasten zijn mee te verzekeren tot 25%.

Verzuimbegeleiding

U gaat via ons een contract aan met een arbodienst waarmee wij samenwerken. Dit is een gecertificeerde arbodienst die u en uw werknemers begeleidt bij verzuim- en re-integratie.

Extra informatie

U wordt ondersteund door de arbodienst, maar blijft wel (met uw werknemers) zelf verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie. Zo moet u zich onder andere houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Re-integratie

Wij bieden re-integratiedienstverlening om een arbeidsongeschikte werknemer snel en verantwoord terug te kunnen laten keren naar werk. Bij u of een andere werkgever.

Extra informatie

De aard van de re-integratiedienstverlening is altijd afhankelijk van de specifieke situatie van de arbeidsongeschikte werknemer. De dienstverlening kan variëren van psychologische zorg tot bijvoorbeeld een omscholingstraject gericht op herplaatsing buiten het eigen bedrijf.

Casemanager

U heeft een vaste casemanager die u ondersteunt bij de re-integratie van -langdurig- arbeidsongeschikte werknemers.

Extra informatie

De vaste casemanager heeft de regie over het re-integratieproces. Hij is uw eerste aanspreekpunt, bewaakt de voortgang van re-integratie en neemt u -administratief- werk uit handen.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw arbeidsongeschikte werknemer overlijdt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Extra informatie

De periode van een halfjaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzekering al dekking bij een andere verzekeraar had voor hetzelfde risico op minimaal een vergelijkbaar niveau.

Fraude of opzet

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude of wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract sluiten met een arbodienst waarmee wij samenwerken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode in dagen. U bepaalt zelf hoe lang die is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een eigen risico van 10, 20, 30 of 65 werkdagen. Voor de periode daarna krijgt u van ons een uitkering. Het eigen risico geldt per ziektegeval.

Maximaal verzekerd

U kunt per werknemer maximaal € 125.000,- aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Extra informatie

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd. Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen.

Extra informatie

Is uw werknemer langer dan een maand uitgezonden naar het buitenland en valt de eerste ziektedag in de periode dat hij in het buitenland werkt. Dan keren wij niet uit.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet al uw werknemers verzekeren en u houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen op de eerste ziektedag aan ons door. Wij geven dit door aan de arbodienst.

Extra informatie

Meldt u de werknemer pas meer dan vier werkdagen na de eerste ziektedag ziek? Dan tellen wij de dagen tot de meldingsdatum op bij uw eigenrisicoperiode.

Gezondheid

Bij het beoordelen van de aanvraag gebruiken wij geen gezondheidsgegevens van uw werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Werknemers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

Wij bepalen jaarlijks het premiepercentage op basis van de kenmerken van uw bedrijf en de verzuimpercentages in de voorgaande drie jaren. We berekenen de jaarpremie door de SV-lonen op te tellen en dit totaal te vermenigvuldigen met uw premiepercentage. Per werknemer geldt een maximum verzekerd loon.

Extra informatie

SV-loon is het loon voor de werknemersverzekeringen (kolom 8 model loonstaat). De hoogte van het premiepercentage hangt o.a. af van de verzuimpercentages in de afgelopen drie jaar en de samenstelling van het personeelsbestand. De mate waarin de verzuimpercentages in de premie meetellen is gemaximeerd; het maximum is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte (hoe groterhet bedrijf, hoe zwaarder ze meetellen). 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking wordt na de afgesproken looptijd telkens automatisch verlengd met één jaar of eerder als u opzegt of als wij opzeggen.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. Maar eindigt ook als u het arbocontract opzegt. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen via Postbus 9, 2800 MA Gouda of via inkomen@goudse.com. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.