Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een collectieve verzekering die een werkgever aan zijn werknemers biedt. Deze verzekering keert maandelijks een bedrag uit als de werknemer overlijdt. We betalen dit bedrag aan de partner van de werknemer.

Wat is verzekerd?

De werkgever kiest het verzekerd bedrag. We keren dit bedrag bij overlijden van de werknemer in maandelijkse termijnen uit aan de partner van de werknemer. Deze uitkering loopt tot de AOW-leeftijd van de partner van de werknemer. Overlijdt de partner voor deze einddatum? Dan stopt de uitkering. De rest van het bedrag komt dan te vervallen.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Extra verzekeren is mogelijk zodat geen of minder premie hoeft te worden betaald als de werknemer arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als een werknemer overlijdt binnen een jaar na het begin van zijn verzekering en het overlijden bij de start al redelijkerwijs was te verwachten. We keren ook niet bij fraude.

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat de partner belasting moet betalen over de waarde van de uitkering. Houd daar rekening mee.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

De werkgever informeert de werknemers over de verzekering. Deelname is vrijwillig. Wordt een werknemer later dan drie maanden bij ons aangemeld? Dan stellen wij de werknemer een aantal vragen over zijn gezondheid. Deze vragen moeten eerlijk worden beantwoord. De antwoorden kunnen invloed hebben of de verzekering voor de werknemer doorgaat. 

Extra informatie

Medische waarborgen vragen wij als een werknemer niet binnen drie maanden is aangemeld. Dat wil zeggen niet binnen drie maanden na de start van de regeling die werkgever met ons heeft afgesloten, de indiensttreding van de werknemer of de start van een partnerrelatie van de werknemer.

Wanneer en hoe betaal ik?

De werkgever ontvangt van ons per maand of per jaar een premienota voor de werknemers die verzekerd zijn. De werkgever maakt het bedrag aan ons over. De werkgever houdt de premies voor de werknemers in op het netto salaris van de werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering loopt af op de einddatum die met de werkgever is afgesproken of als de werknemer zich afmeldt voor de verzekering of uit dienst gaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De werkgever kan de collectieve verzekering voor zijn werknemers stoppen door dit twee maanden voor de einddatum van de overeenkomst (die de werkgever met ons heeft gesloten) aan ons door te geven. De werknemer kan de deelname aan de verzekering stoppen door dit door te melden aan de werkgever.

Extra informatie

De werknemer moet zijn afmelding schriftelijk doorgeven aan de werkgever. De eventuele partner van de werknemer moet daar schriftelijk mee akkoord gaan.