Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van uzelf of uw gezinsleden.

Extra informatie

U kunt kiezen of u deze verzekering voor uzelf (evt. met kinderen) of voor uw gezin (met of zonder kinderen) afsluit.

Wat is verzekerd?

De hoogte van het verzekerde bedrag is afhankelijk van uw gekozen dekking: Ongevallen Basis of Ongevallen Plus.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag van maximaal € 50.000,- afhankelijk van de mate van invaliditeit als u voor de dekking Ongevallen Basis heeft gekozen. Deze kan worden uitgebreid tot maximaal € 100.000,- als u kiest voor de Ongevallen Plus dekking. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

De erfgenamen krijgen maximaal een bedrag van € 10.000,- als de verzekerde overlijdt door een ongeval als u voor de dekking Ongevallen Basis heeft gekozen. Deze kan worden uitgebreid tot maximaal € 20.000,- als u kiest voor de Ongevallen Plus dekking. U kunt in plaats van de erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt kiezen uit een aantal aanvullende dekkingen: schoolongevallen, verhoogde uitkering bij invaliditeit en/of ongevallen motorrijtuigen.

Daggeld bij ziekenhuisopname en vergoeding thuiszorg

Bij de gekozen dekking Ongevallen Basis ontvangt u € 20,-  daggeld bij ziekenhuisopname tot maximaal 30 dagen. Deze kan worden uitgebreid tot € 30,- daggeld bij ziekenhuisopname als u kiest voor de Ongevallen Plus dekking. Vergoedingen voor ziekenhuisopnames gelden alleen voor volwassenen.

Vergoeding thuishulp

Bij de gekozen dekking Ongevallen Basis ontvangt u € 50,- daggeld bij thuishulp tot maximaal 30 dagen. Deze kan worden uitgebreid tot € 70,- daggeld bij thuishulp tot maximaal 30 dagen als u kiest voor de Ongevallen Plus dekking. Vergoedingen voor thuishulp gelden alleen voor volwassenen.

Extra informatie

De dekking geldt na ziekenhuisopname van minimaal 5 dagen als u door het ongeval niet voor uzelf of de kinderen kan zorgen. De thuiszorg moet verleend worden door een erkende instantie.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol, drugs of medicijnen. Check voor alle uitsluitingen uw polisvoorwaarden of vraag uw adviseur om advies.

Als het ongeval verband houdt met atoomkernreactie of molest (oorlog, opstanden)

Als het ongeval verband houdt met het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. 

Als het ongeval verband houdt met het uitoefenen van een gevaarlijke sport, zoals parachutespringen, bungeejumpen of raften.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tandheelkundige kosten zijn in de Ongevallen Basis meeverzekerd voor kinderen jonger dan 18 jaar tot maximaal € 300,-. Deze kan worden uitgebreid tot maximaal € 400,- als u kiest voor de Ongevallen Plus dekking. Voor volwassen zijn de tandheelkundige kosten niet meeverzekerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Bij personen van 70 jaar of ouder wordt de uitkering gehalveerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/