Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van uzelf of uw gezinsleden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw gekozen dekking: Excellent of Excellent Plus.

Extra informatie

U kunt kiezen of u deze verzekering voor uzelf (evt. met kinderen) of voor uw gezin (met of zonder kinderen) afsluit.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag als de verzekerde overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van de erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Extra informatie

Als beide ouders door hetzelfde ongeval overlijden krijgen de kinderen twee keer het verzekerde bedrag uitbetaald.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt kiezen uit een aantal aanvullende dekkingen: schoolongevallen, verhoogde uitkering bij invaliditeit en/of ongevallen motorrijtuigen.

Daggeld bij ziekenhuisopname en vergoeding thuiszorg

U ontvangt standaard daggeld bij ziekenhuisopname en vergoeding thuiszorg tot maximaal 30 dagen.

Extra informatie

Vergoedingen voor ziekenhuisopnames en thuiszorg gelden alleen voor volwassenen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol, drugs of medicijnen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tandheelkundige kosten zijn standaard meeverzekerd voor kinderen jonger dan 18 jaar. Voor volwassen zijn de tandheelkundige kosten niet meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website: https://schade.mijngoudse.nl/