Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor al uw werknemers die wonen en werken in het buitenland.

Extra informatie

Alleen werknemers die zijn aangemeld zijn verzekerd.

Wat is verzekerd?

Uw werknemer en eventueel zijn gezinsleden zijn 24 uur per dag verzekerd. U kiest de verzekerde bedragen zelf.

Extra informatie

U kiest een vast bedrag. Het maximale verzekerde bedrag is € 250.000,-.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat we de uitkering betalen. We betalen dan rente over deze periode.

Overlijden

De erfgenamen van uw werknemer krijgen een bedrag bij overlijden door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als het ongeval met opzet of door roekeloosheid is veroorzaakt.

Extra informatie

Ook niet verzekerd is schade ontstaan doordat de verzekerde:
- een misdrijf pleegt;
- wapens bezit of gebruikt;
- deelneemt aan vechtpartijen;
- gevaarlijke/profesionele sporten uitoefend.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging.

Overige uitsluitingen

Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij plotseling en onvoorzien ontstaan van molest is er tot maximaal 15 dagen na het intreden van het molest nog dekking.

Extra informatie

Onder molest verstaan we een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad en blijvend letsel heeft opgelopen of is overleden. 

Gezondheid

We stellen geen vragen over gezondheid als u werkneemrs aanmeld.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Premie

De hoogte van de premie hangt af van het aantal werknemers die wonen en werken in het buitenland en de hoogte van de verzekerde bedragen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt voor een werknemer als hij definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de contractsperiode van maximaal 3 jaar. Voor de verzekerden eindigt de dekking wanneer zij defintief terugkomen naar Nederland. U kunt opzeggen via uw adviseur.