Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van uzelf of uw gezinsleden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw gekozen dekking: Standaard, Optimaal of Excellent.

Extra informatie

U kunt kiezen of u deze verzekering voor uzelf (evt. met kinderen) of voor uw gezin (met of zonder kinderen) afsluit.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag als de verzekerde overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van de erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol, drugs of medicijnen.

Uitgebreide dekking

Er zijn geen aanvullende dekkingen, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekenhuisopname.

Gevaarijke sporten

De verzekerde kan geen beroep doen op de verzekering als het ongeval het gevolg is van het beoefenen van een gevaarlijke sport.

Extra informatie

Hieronder volgend een aantal voorbeelden, in de polisvoorwaarden leest u meer. Racen, sportvliegen, hanggliding, parachutespringen, bungee-jumping, duiken dieper dan 40 meter, vechtsporten, gevaarlijke wintersporten, (semi)professioneel sporten, bergbeklimmingen zonder gids of als ongeoefende klimmer.

Ziekte, letsel en (psychische) aandoeningen

De verzekerde kan geen beroep doen op de verzekering als het ongeval het gevolg is  van een ziekte, letsel, abnormale lichamelijke of geestelijke toestand van de verzekerde. Of van een psychische aandoening van de verzekerde van welke aard ook.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij overlijden of invaliditeit door een ongeval als bestuurder van een motor of scooter is er een lagere dekking. De dekking wordt verder verlaagd als de verzekerde geen helm op had.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij definitieve terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.

Extra informatie

U kunt uw opzegging ook schriftelijk sturen naar De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.