Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade als u als particulier in een privésituatie per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Schade aan spullen van uzelf zijn dus niet verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt door meeverzekerde kinderen jonger dan 18 jaar, tijdens werkzaamheden als oppasser zijn verzekerd. Schade veroorzaakt door een logé van een verzekerde is verzekerd als deze logé niet wordt gedekt door een andere verzekering. Schade door een oppas voor de kinderen van de verzekerde is niet verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Als u vrienden of bekenden helpt, zonder dat u daar belang bij heeft, spreken we van een vriendendienst. In zo’n situatie ontbreekt vaak de aansprakelijkheid. Let op: vrijwilligerswerk is geen vriendendienst.

Schade door een huisdier

Aansprakelijkheid van u als houder, bezitter of eigenaar van een dier dat schade heeft veroorzaakt.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of een misdrijf.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan zaken die een verzekerde: - voor zakelijke gebruik onder zich heeft.
- onder zich heeft in verband met een huur-, (huur)koop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst, vruchtgebruik of het recht van gebruik en bewoning.
En schade aan motorrijtuigen, caravans, motor- en zeilvaartuigen en luchtvaartuigen die een verzekerde onder zich heeft.

Schade door auto

Schade die u veroorzaakt met een auto.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Schade door de eigen woning

Alle aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken is niet gedekt. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade door (lucht)vaartuig

Aansprakelijkheid is niet gedekt als schade veroorzaakt wordt met of door een (lucht)vaartuig. Ook schade veroorzaakt met een drone is niet gedekt.

Seksuele gedragingen

U heeft geen dekking voor schade die is veroorzaakt door of voortvloeit uit seksuele gedragingen.

Overige uitsluitingen

Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen spullen of die van andere verzekerden.

Eigen risico

Het eigen risico is  250,-.

Schade door een huisdier

Voor schade veroorzaakt door een dier vergoeden wij maximaal  10.000,-.

Geleende spullen

Voor schade aan spullen die de verzekerde onder zich heeft geldt een maximum van  10.000,- per gebeurtenis. tenzij het specifiek is uitgesloten.

Gehuurd of kosteloos ter beschikking (vakantie)verblijf in Nederland

Voor schade aan een gehuurd of kosteloos ter beschikking (vakantie)verblijf in Nederland geldt een maximale vergoeding van  10.000,- per gebeurtenis. Maar alleen als dit verblijf geen eigendom is van een van de verzekerden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijd dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij definitieve terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.