Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Alle gezinsleden die op het polisblad staan zijn verzekerd. Ook ongehuwde uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd als ze op het polisblad staan vermeld.

Extra informatie

Niet verzekerd zijn huisgenoten, logees en inwonende familieleden.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Als u vrienden of bekenden helpt, zonder dat u daar belang bij heeft, spreken we van een vriendendienst. In zo’n situatie ontbreekt vaak de aansprakelijkheid. Let op: vrijwilligerswerk is geen vriendendienst.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.

Schade door een huisdier

Aansprakelijkheid van u als houder, bezitter of eigenaar van een dier dat schade heeft veroorzaakt.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Alle aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken is niet gedekt. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade die u veroorzaakt aan gehuiurde of geleende spullen.

Schade door auto

Schade die u veroorzaakt met een auto. Dit valt onder de autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

U mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Schade door (lucht)vaartuig

Aansprakelijkheid is niet gedekt als schade veroorzaakt wordt met of door een (lucht)vaartuig. Ook drones zijn een luchtvaartuig.

Extra informatie

In de onderstaande situatie vergoeden we wel. Als u passagier bent van een (lucht)vaartuig. Als u schade veroorzaakt met of door een roeiboot, kano, kajak of (kite)surfplank. Als de schade veroorzaakt wordt met een op afstand bediende modelboot. En als deze boot niet harder kan dan 10 km per uur.

Seksuele gedragingen

Aansprakelijkheid is niet gedekt als schade veroorzaakt wordt met of door een (lucht)vaartuig. Ook drones zijn een luchtvaartuig.

Extra informatie

U heeft geen dekking voor schade die is veroorzaakt door of voortvloeit uit seksuele gedragingen.

Overige uitsluitingen

 Zie de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er zijn geen dekkingsbeperkingen.

Eigen risico

U kiest een eigen risico van € 250 of € 500.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijd dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.