Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc. Als u gebruikt maakt van rechtshulpverleners zoals advocaten en deskundige die niet in dienst zijn bij SRK Rechtsbijstand is de maximale vergoeding € 25.000,-.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor juridische geschillen waarbij u als particulier betrokken bent. Er is bijstand voor de volgende rechtsgebieden: verhaalsrecht, strafrecht, contractsrecht, arbeids- en sociaalrecht, familie- en personenrechtsbijstand. En er is dekking voor waarborgstelling.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie is verzekerd op de Excellentvariant.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis is verzekerd op de Excellentvariant.

Verhuur eigen woning in Nederland

Er is alleen recht op rechtsbijstand bij geschillen voortkomend uit een overeenkomst tot verhuur als het de verhuur van de eigen woning in Nederland betreft.

Strafrecht

Juridische hulp bij een strafrechtelijke procedure. Er mag geen sprake zijn van een feit dat duidt op opzet of criminele intentie. En er mag geen sprake zijn van een overtreding van fiscale wet- en regelgeving waaronder douanevoorschriften.

Extra informatie

Wordt u vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging in een zaak waarbij u verdacht werd van één van de feiten onder de in dit artikel genoemde voorwaarden, dan kunt u achteraf wel de kosten verhalen die u hiervoor heeft moeten maken tot maximaal € 5.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Verkeer

Juridische hulp als u schade, niet zijnde letselschade, wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning, ook niet verzekerd zijn conflicten met buren of de overheid over uw woning. Er is alleen recht op rechtsbijstand bij geschillen voortkomend uit een overeenkomst tot verhuur als het de verhuur van de eigen woning in Nederland betreft.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Echtscheiding, Alimentatie en voogdij

Juridische hulp bij echtscheiding, alimentatie en voogdij.

Overige uitsluitingen

Lees de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heeft u een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten? Dan kunt u beroep doen op rechtsbijstand. Ontstaat het geschil voor of tijdens de wachttermijn? Dan dekt de verzekering uw rechtsbijstand niet. Na de ingangsdatum van de verzekering geldt een wachttermijn van drie maanden.

Extra informatie

In de volgende situaties is er geen wachttermijn. Als u deze verzekering afsluit direct aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering. Er mag geen verschil zijn met de rechten die u aan uw oude verzekering kon ontlenen. En bij een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die tot stand is gekomen na de ingangsdatum van uw verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit geen maximum aan de kosten verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK. Als u gebruikt maakt van een andere rechtshulpverlener voor uw juridische hulp dan is de maximale vergoeding € 25.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 450 gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij geldt een maximale vergoding van € 25.000.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij SRK voordat u andere acties onderneemt.

Extra informatie

U meldt bij SRK alle gegevens, feiten en omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid, zodat zij kunnen beoordelen of u voor deze zaak recht heeft op rechtsbijstand

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering stopt ook wanneer u weer terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar, en bij terugkomst naar Nederland kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via uw adviseur.